HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Ở đâu cũng Phật cũng Trời,

Tâm thành chí nguyện xem đời khó chi.

Văn-Thù Bồ-Tát từ-bi,

Chèo thuyền Bát-Nhã cứu thì trần-gian.

Gió đưa lướt sóng buồm loan,

Rước người tu niệm xuê-xang phỉ tình.

Ai mà Ta dạy chẳng gìn,

Thì sau đừng trách mất tình yêu-đương.

Bàn-môn tài phép nào tường,

Kêu Trời giậm Đất cũng thì dạ rân. [410]

Nói cho trần-thế liệu toan,

Chớ theo tả-đạo mà tan xác hồn.

Nó làm nhiều phép nhiều môn,

Bùa mê thuốc lú mê hồn chúng-sanh.

Thành binh sái đậu cũng rành,

Nếu tin thời mắc tan tành về sau.

Bây giờ bất luận người nào,

Không dùng của thế sắc màu cũng không.

Nói cho bổn-đạo rõ lòng,

Ấy là chơn-chánh mới hòng vinh-vang. [420]

Địa-Tiên tài phép đa đoan,

Phi đao bửu kiếm mê-man mắt trần.

Phật truyền thâu hết phép Thần,

Cứu an bá-tánh một lần nạn nguy.

Phiên-binh bốn phía tứ vi,

Kể sao cho xiết chuyện ni sau nầy.

Lớp thì thú ác dẫy-đầy,

Lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi.

Kẻ hung chừng đó làm mồi,

Cho bầy ác-thú đền bồi tội xưa. [430]

Bây giờ còn mãi lọc-lừa,

Chẳng lo kiếm chỗ đụt mưa sau nầy.

Hiền lành chừng đó sum-vầy,

Quân-thần cộng lạc mấy ngày vui chơi.

Đến đó Ta mới mừng cười,

Nhìn xem Ngọc-Đế giữa Trời định phân.

Thiên-Hoàng mở cửa Các-Lân,

Địa-Hoàng cũng mở mấy từng ngục-môn.

Mười cửa xem thấy ghê hồn,

Cho trần coi thử có mà hay không. [440]

Nhơn-Hoàng cũng lấy lẽ công,

Cũng đồng trừng-trị kẻ lòng tà-gian.

Ấy là đến lúc xuê-xang,

Tam-Hoàng trở lại là đời Thượng-nguơn.

Khuyên dân lòng chớ có sờn,

Rán tu thì được xem đờn trên mây.

Người hung chết đất chật thây,

Nhìn xem bắt thảm ngày rày cho dân.

Mấy người còn được xác thân,

Thì là Đài-Ngọc Các-Lân mới kề. [450]

Bây giờ kẻ nhún người trề,

Chê Ta rằng dại rằng khờ cũng cam.

Dương-trần bỏ bớt tánh tham,

Đừng chơi cờ-bạc đừng làm ác-gian.

Để sau coi Hội coi hàng,

Coi Tiên coi Phật mới ngoan bớ trần.

Điếm-đàng đĩ-thõa chớ gần,

Để sau xem thấy non Tần xôn-xao.

Tuy nghèo dùng đỡ cháo rau,

Bền lòng niệm Phật thì sau thanh nhàn. [460]

Đừng quen thói cũ làm càn,

Trộm gà cắp vịt xóm làng ghét vơ.

Khi xưa Ta cũng làm thơ,

Mà đời trần-hạ làm ngơ ít nhìn.

Dạy cho trần- thế phỉ tình,

Đàng Tiên cõi tục phân minh hai đường.

Bây giờ hát-bộ là thường,

Để sau Phật hát tỏ tường cho xem.

Cải-lương tuồng ấy cũ mèm,

Tốn tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn. [470]

Nhảy lui nhảy tới lăng-xăng,

Làm tuồng mèo mả thêm nhăng cho đời.

Hạ-nguơn lòng dạ đổi dời,

Bây giờ khổ-não đến đời là đây.

Rán nghe lời dạy của Thầy,

Để chừng đến việc kiếm Thầy khó ra.

Tây-Phương Thầy lại quá xa,

Nên Ta mới nói cạn lời dân nghe.

Đừng ham lên ngựa xuống xe,

Ăn xài phí của lụa the làm gì. [480]

Xuống trần Ta dạy cố lỳ,

Cốt cho trần-thế nghe thì mới thôi .

Ngày nay xe lết xe lôi,

Đúng lời truyền sấm của hồi đời Lê.

Là năm Rồng, Rắn, Ngựa, Dê,

Chúng-sanh thế-giới ê-hề thây phơi.

Trạng-Trình truyền sấm mấy lời,

Ngày nay dân-chúng vậy thời rán tri.

Hiền nhơn bổn phận tu mi.

Hãy mau thức tỉnh kiếm thì huyền-cơ. [490]

Ngọn đèn khi tỏ khi mờ,

Chúng-sanh còn đợi còn chờ chuyện chi.

Trên Trời xuất hiện Tử-Vi,

Quang-minh sáng-suốt vậy thì dân ôi!

Thương dân khó đứng khôn ngồi,

Xót-xa dạ Ngọc bồi-hồi tâm Trung.

Gió dông thì cội cây rung,

Phương xa có giặc thung-dung đặng nào?

Trời tây chúng nó hùng-hào,

Đem lòng gây-gổ máu đào mới tuôn. [500]

Thượng Đỉnh

501 -  600

The Emperor and Buddha are ubiquitous,

As true believers, you may survive the pandemic.

Manjusri Bodhisattva is very caring,

Using the Prajna Boat to salvage the drowning.

Which has glided with a full-blown royal sail,

To pick up the practicers who enjoy their hail.

Those who I taught have not practiced my lesson,

Don’t blame me later for losing my adoration.

Heretics are adept at showing off talents,

Once they call, Earth and Heaven are obeisant.

I warn you so you can be well prepared,

Drop these cults for your life to be spared.

They have been manipulative in myriad ways,

That mesmerize you under their multiple sways.

Turning beans into soldiers is where they are wise,

If you believe in this, you will later incur a demise.

Now, no matter who the people are there for,

They must not use worldly things nor the color.

Then I openly say for you to understand,

In this right way, your glory is not sought in vain.

The Terrestrial Fairies have complex miracles,

By their flying daggers, the sentients are dazzled.

Buddha orders gods to return all their powers,

To save the world once from its horrid dangers.

Rebels will put a siege from four corners,

I cannot tell all about future disasters.

On one hand, ferocious animals are in droves,

On the other, all days long the fights are never over.

Then the muggers will fall prey to cruel beasts,

So that they pay for their former bad deeds.

Now you pick and choose where to commit,

Why won’t you secure a later rain proof unit?

The scrupulous will be again at one by then,

King and subjects will fete for days on end.

We will not rejoice till this present,

Seeing the Jade Emperor’s mid-air judgement.

As Heaven’s King opens palaces,

So does Earth’s King open His Hell stories.

The Ten Hell gates look terrifying,

For laity to know if they are being.

Human’s King will, based on justice,

Co-punish those who have malice.

This is the time you enjoy your great grace,

The Three Kings’ return means the Golden Age.

My people! Never let your faith be worn out,

Being persistent you will hear music from the cloud.

The thugs will die scattering bodies all around,

Looking at this, I break my heart for then and now.

Those who survive the apocalypse,

Will be welcome to the Splendid Palace.

Now there are people who make fun of Me,

I put up with their critique that I am silly.

You, the earthling, should give up your greed,

Neither gamble nor commit a bad deed.

It should be wiser to see the Great Gathering,

Greet Buddha and Saints that will be visiting.

Do not be close to prostitutes and swindlers,

Wait to see the Chin range that is disturbed.

Although you are very poor, resort to frugality,

Firm Amitabha recital will set you free.

Don’t follow your old habits being impulsive,

Stealing fowls make your neighbors grieve.

I also composed poems in my old days,

But on which few folks’ eyes have been laid.

I will preach to the world to full satisfaction,

Emphasizing the lay and non-lay distinction.

The actual operas have nothing special now,

They will by no means equal Buddha’s later show.

Those theatrical demonstrations are too old,

You waste money, stay hungry, and tend to doze.

Dancing to and fro is really disconcerting,

Playing romances, they add crumples to the living.

At the Lower Age , one’s psyche is changeable,

Here comes the world’s Doomsday so horrible.

Try to listen to the teachings of your Master,

As you will hardly find Him in the disaster.

The Western Land where I reside is not near,

Thus, I’ve told you everything you need to hear.

Neither desire a personal luxury,

Nor waste money for your silk and tiffany.

Down here I persistently preach to the people,

Until my word has become part of their kernel.

There are rishaws and motorbicycles today,

As were prophesied under the Le Dynasty.

That, on the Years of Dragon, Snake, Horse and Goat,

Heaps of cadavers were laid over the globe.

Trang Trinh passed down the Oracle omens,

People must now understand what the Lord meant.

The good people have the duties of the brave man,

Quickly wake up in search for the Heaven Plan.

The lamp is flickering,

What chance are you awaiting?

From the sky there appears the Polaris Star,

That radiates its immense halo very far!

Loving the people makes me lose my composure,

I feel my stomach churn, my heart under pressure.

The trees vibrate when storms are blowing over,

Does fear set in when rebels are over the border?

The Western world uses violence,

Their antagonisms cause bloodshed and turbulence.

Back to Top

501 - 600