HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Bá-gia cùng các chư tăng,

Việc tu không đợi hương đăng làm gì.

Đời cùng tu gấp kịp thì,

Đặng xem báu ngọc ly-kỳ Năm non.

Phật thương bổn-đạo như con,

Muốn cho bổn-đạo lòng son ghi lời.

Nữa sau đến việc biết đời,

Bây giờ chưa thấy nó thời không tin.

Tới đây cũng dứt giảng kinh,

Nếu ai biết sửa tâm linh mới mầu.

Nam-mô lòng sở nguyện-cầu,

Chúc cho bá-tánh muôn sầu tiêu tan. [612]

Thượng Đỉnh

Hết Quyển III

To all at the monastic and home rehearsal,

Practice needs neither incense nor candle.

Hurry to practise before world mayhems,

So you can see Five Mountains’ marvel gems.

Buddha treats you as offspring,

Wanting you to absorb His preaching.

When His word comes true, you'll see what they will be,

Now that you haven’t seen it yet, you hardly believe!

On this I am closing my scriptural trove,

What a miracle for those who know how to improve.

Toward Lord Buddha, please witness my prayers,

May all the people get over all their stressors.

Back to Top

End of Volume III