HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

SÁM GIẢNG QUYỂN BA

Đây là quyển thứ ba mà Đức Thầy viết tại Hòa Hảo năm 1939 (612 câu). 

ORACLE - VOLUME THREE

Written by Lord Master in 1939 at Hoa Hao (612 lines)

Ngồi trên đảnh núi liên đài,

Tu hành tầm Đạo một mai cứu đời.

Lan-thiên một cõi xa chơi,

Non cao đảnh thượng thảnh-thơi vô cùng.

Hiu hiu gió thổi lạnh-lùng,

Phất-phơ liễu yếu lạnh-lùng tòng mai.

Mùa xuân hứng cảnh lầu đài,

Lúc còn xác thịt thi tài hùng-anh.

Tứ vi mây phủ nhiễu đoanh,

Bồng-Lai một cõi hữu danh chữ đề. [10]

Kể từ Tiên cảnh Ta về,

Non Bồng Ta ở dựa kề mấy năm.

Dạo chơi tầm bực tri-âm,

Nay vì thương chúng trần-gian phản hồi.

Nghĩ mình trong sạch đã rồi,

Đào tiên tạm thực về ngồi cõi xa.

Phong-trần tâm đã rời ra,

Ngọc-Thanh là hiệu ai mà dám tranh.

Ngày ra chơi chốn rừng xanh,

Tối về kinh kệ cửi canh mặc người. [20]

Xuống trần lỡ khóc lỡ cười,

Ham vui đào mận vuông tròn chẳng xong.

Chừng nào sấu nọ hóa long,

Trần-gian mới rõ tấm lòng Thần-Tiên.

Thương đời ta mượn bút nghiên,

Thở-than ít tiếng giải phiền lòng son.

Bắt đầu cha nọ lạc con,

Thân Nầy thương chúng hao mòn từ đây.

Minh-Hoàng chưa ngự đài mây,

Gẫm trong thế-sự còn đầy gian-truân. [30]

Đò đưa cứu kẻ trầm-luân,

Đặng chờ vận đến mới mừng chúa tôi.

Thảm-thương thế sự lắm ôi,

Dẫy-đầy thê-thảm lắm hồi mê ly.

Dạo chơi Lục-Tỉnh một khi,

Rước đưa người tục tu-trì xa khơi.

No chiều rồi lại đói mơi,

Dương-trần sắp vướng bịnh Trời từ đây.

Khuyên trần sớm liệu bắp khoai,

Cháo rau đỡ dạ tháng ngày cho qua. [40]

Nhắn cùng bổn đạo gần xa,

Tu hành trì chí mới là liễu mai.

Nguyện cầu qua khỏi nạn tai,

Đặng coi Tiên-Thánh lầu-đài quốc-vương.

Niệm Phật nào đợi mùi hương,

Miễn tâm thành-kính tòa-chương cũng gần.

Lao-xao bể Bắc non Tần,

Quân Phiên tham báu xa gần cũng qua.

Tranh phân cho rõ tài ba,

Cùng nhau giành-giựt mới là thây phơi. [50]

Khổ-lao đà sắp đến nơi,

Thế-gian bớt miệng kêu mời cõi âm.

Dầu cho có ở xa-xăm,

Cũng là rán tới viếng thăm dương-trần.

Ngũ-Hành cùng các chư Thần,

Từ đây sắp đến xuống gần chúng-sanh.

Chuông kia treo sợi chỉ mành,

Chẳng lo thân phận lo giành bướm ong.

Hiếu-trung hãy liệu cho xong,

Đến chừng gặp Chúa mới mong trở về. [60]

Bây giờ kẻ Sở người Tề,

Hiền-lương đến Hội cũng kề với nhau.

Phật Trời chẳng luận nghèo giàu,

Ai nhiều phước đức được vào cõi Tiên.

Hữu phần thì cũng hữu duyên,

Sửa tâm hiền đức cõi Tiên cũng gần.

Ta mang mình thịt xác trần,

Ra tay dắt chúng được gần Bồng-Lai.

Mai sau nhiều cuộc đất cày,

Đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. [70]

Lập rồi cái Hội Long-Hoa,

Đặng coi hiền-đức được là bao nhiêu.

Gian-tà hồn xác cũng tiêu,

Thảm-thương bá-tánh chín chiều ruột đau.

Mặc ai tranh luận thấp cao,

Thương trong lê thứ xáo-xào từ đây.

Chinh chinh bóng xế về tây,

Đoái nhìn trần-thế xác thây ê-hề.

Thương trần Ta cũng rán thề,

Đặng cho bá-tánh liệu bề tu thân. [80]

Tu hành chẳng được đức ân,

Thì Ta chẳng phải xác thân người đời.

Phật truyền Ta dạy mấy lời,

Đặng cho trần-thế thức thời tu-thân.

Nào là luân lý Tứ-Ân,

Phải lo đền-đáp xác thân mới còn.

Ai mà sửa đặng vuông tròn,

Long-Vân đến hội lầu son dựa kề.

Thương đời văn-vật say mê,

Làm điều gian-ác thảm-thê sau nầy. [90]

Kể từ hầu hạ bên Thầy,

Vào ra chầu-chực đài mây cũng gần.

Tuy là nương dựa non Tần,

Ngày sau thế cuộc xoay vần về Nam.

Qua sông nhờ được cầu Lam,

Tu hành nào đợi chùa am làm gì.

Bây giờ bạc lộn với chì,

Nữa sau lọc lại vít tì cũng chê.

Bớ dân chớ có say mê,

Trung-lương chánh-trực dựa kề đài mây.

Thượng đỉnh

101 - 200

Meditating on the Lotus seat summit,

To find the world saving Way, I practise.

In the Blue Firmament I’m strolling,

On the elating peak I’m rejoicing.

A chilly breeze is blowing over,

With placid conifers and ochna, willows flutter.

In Spring, I enjoy picturesque castles,

While I was temporal, I often fought varied battles.

All four corners covered with cloud spires,

This place really merits the name of Paradise.

Since I returned to the Fairy Land,

I stayed over in Heaven for years on end.

Hiking in search for bosom friends,

Now I descended for loving the sentients.

I think that I already attain my purity,

Faraway meditating, living on peaches for fairy.

I am no longer mundane in mind,

The Pure Jade is my style, who dares to vie?

By day, I meander in virgin forests ,

By night, I recite sutras, no matter who contests.

In the world, I hardly laugh or cry,

Being too voluptuous affects the dutiful mind.

When that crocodile turns into a dragon,

Then they will understand the Holy Person.

Loving the people, I resort to my writing art,

To lament a few words to calm my heart.

At the start, fathers will lose their children,

Hereafter, for your sake, I'll have shrunken.

Only if the Bright King has taken reins,

Disasters stop disturbing all sentient beings.

My ferry picks up the submerged worldling,

Who wait for a reunion with the King

How miserable is the world facing tragedy,

That drives it turbulent and disorderly.

I ride my boat to tour the Six Provinces,

To pick up and send the devotees to high seas.

Today they get full but tomorrow go hungry,

From now on they are catching Heaven’s malady.

Try to store your cereals away,

To get by, you need to keep frugal your day.

To all my far and near fellow adherents ,

If you persevere, you will be enllightened.

Pratise to get over all your catastrophes,

So that you may see Saints and royal edifices.

Amitabha recital needs no incenses,

If you are faithful, you will access Pearl stands.

So bustling are Northern Seas and Chin mountains,

Whose treasures attract rebels from far and wide.

To see who wrests supremacy, they fight,

Tremendous casualties result from rivalry.

Drawing near is the catastrophe,

The otherworld should not be summoned by laity.

Even though I’m far away,

I will try My best to visit the lay.

The Five Elements together with Deities,

Who, hereafter, near you, will return and stay.

Like a bell hanging by a thread, the world clings,

Many don’t mind their lots but vie for lusty things.

Pay off your filial and loyal duties,

You can’t hope to return till you meet your King.

Though now one in Chu, the other in Qi country,

The righteous will be at one on the Great Assembly.

God and Buddha are not discriminatory,

Those who have merits enter the Fairy Land.

Those having good deeds will have a good destiny,

The virtuous will be in the Land of Fairy.

Even though I carry the body of a layman,

I exert myself to take people to the Pure Land.

In the latter days, massive stampedes are to come,

Which will send people fleeing far away from home.

The Dragon Flower Gathering is to be convened,

To know how many of the virtuous will be seen.

The evil will lose both their bodies and souls,

It is heartrending to see the world woes.

I do not care about who contests My preaching,

But about the world which, hereafter, is agitating.

The sunset toward the West casts its glow,

At a glance, corpses heap up over the world.

For your sake, I even try to make a swear,

So for your practice, you better prepare.

If the practice does not benefit anyone,

I am not in the body of a layperson.

Buddha instructed Me to message,

People should wake up and learn how to manage,

These are the Four Debts of Gratitude moral.

Repaying them is a basis of your future survival.

Those who have well done their duty,

Will be canonized at the Cloud-Dragon Assembly.

What a misery for the materialistic,

The evildoers will make their fates so tragic.

Since I have served My Master,

I go in and out of the cloud towera.

Even though I stay over in the Chin mountains,

The latter world course will turn Southern .

If you cross the river by the Blue Bridge,

You should not need a pagoda for practice.

If the silver is now mixed with the lead,

The lead must later be outright rejected.

Attention! Don’t be too ignorant,

By cloud towers the loyal and righteous will stand.

Back to Top

101 -  200