HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Tiếng chào mừng cửa miệng làm màu,

Trong tâm-ý mưu-mô đủ thế.

Ta còn mắc phiêu-lưu dương-thế,

Dạo Lục-Châu đặng cứu bá-gia.

Mặc tình ai xem kệ ngâm-nga,

Hay sửa-đổi tùy lòng hưu-hỷ.

Thương sanh-chúng tỏ bày quá kỹ,

Hỡi dương trần nên sớm quày đầu.

Đặng sau xem Phật-pháp nhiệm-mầu,

Với báu-quí đài-lầu tươi-tốt. [610]

Xác Ta vốn là người quê dốt,

Nên mở mang chưa được mấy rành.

Khắp dương-gian như sợi chỉ mành,

Mong bổn-đạo tâm thành trở lại.

Dầu cực-khổ thân nầy chẳng nại,

Chẳng cần ai bái lạy khẩn-cầu.

Bỏ dị-đoan mới thấy Đạo-mầu,

Bớt giả-dối gặp Người Thượng-Cổ.

Gốc thuở trước của Tông của Tổ,

Đâu có bày dối-mị như vầy. [620]

Những sấm truyền xưa của Phật Thầy,

Dân rán kiếm mà truy thì biết.

Xưa để lại nhiều câu thảm-thiết,

Mà nào ai có biết để lòng.

Chuyện Thiên-Cơ nói rất não-nồng,

Câu hữu lý bá tòng khó sánh.

Chốn tựu hội chớ nên léo hánh,

Vì lời xưa có dặn rạch-ròi.

Dân chớ nên phụ bạc giống nòi,

Thì lao-lý tấm thân vô ích. [630]

Phải nhẫn-nhục chờ Người Cổ Tích,

Phật với Trời phân định cho Ta.

Người xưa tuy ít chữ nôm-na,

Chớ chơn-chất người ta ngay thẳng.

Dạy bổn-đạo lấy câu trung đẳng,

Chẳng nói cao vì sắp rốt đời.

Đấng nam-nhi ẩn-nhẫn tùy thời,

Vậy mới gọi khôn-ngoan hữu chí.

Ta ra sức viết câu huyền-bí,

Chúng dân ôi ! Rán kiếm rán tầm. [640]

Giống thú kia là loại sanh cầm,

Mà còn biết kiếm tầm đạo-đức.

Thú-vật biết tu-hành náo-nức,

Còn người sao chẳng rứt hồng-trần?

Việc tu-hành phải vẹn nghĩa ân,

Kinh với sấm chúng dân thường thấy.

Chữ Bát-Chánh rõ-ràng trong giấy,

Là chơn truyền của Đức Thích-Ca.

Người tu hành cần phải tìm ra,

Cho dân biết mục đầu Chánh-Kiến. [650]

Trí linh-mẫn nhìn xem các chuyện,

Phải đừng cho lầm-lạc nẻo tà.

Dầu việc người hay việc của ta,

Nên phán-đoán cho tường cho tận.

Tội với phước xét coi nhiều bận,

Mới khỏi lầm tà-kiến đem vào.

Chánh Tư-Duy mục ấy thanh-cao,

Hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ.

Trên cùng dưới dầu thầy hay tớ,

Cũng tưởng điều trung-chánh mới mầu. [660]

Việc vui say mèo-mả đâu đâu,

Hãy dẹp gác nhớ câu Lục-Tự.

Câu Chánh-Nghiệp cũng là quá bự,

Dầu nghề chi làm việc ngay đường.

Ta đừng nên theo kẻ bất lương,

Học ngón xảo để lừa đồng loại.

Chánh Tinh-Tấn dầu thành hay bại,

Cứ một đường tín-ngưỡng của mình.

Dầu cho ai phá rối đức tin,

Ta cũng cứ một đàng đi tới. [670]

Mục Chánh-Mạng chúng sanh ơi hỡi,

Cho hồn-linh cai-quản châu-thân.

Lấy chơn-nhơn dẹp tánh phàm-trần,

Mới có thể mong về Cực-Lạc.

Câu Chánh-Ngữ lòng son ghi tạc,

Tiếng luận bàn ngay ngắn tỏ tường.

Nói những điều đức-hạnh hiền-lương,

Chớ thêm bớt mà mang tội lỗi.

Việc tráo-chác ấy là nguồn cội,

Lời xảo ngôn do đó mà ra. [680]

Kinh-nghiệm rồi Ta mới diễn ca,

Câu Chánh-Niệm thiết-tha nhiều nỗi.

Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi,

Phải làm tròn các việc vẹn toàn.

Dân chớ nên làm bướng làm càn,

Trong lúc ấy niệm cho lấy có.

Mục Chánh-Định thiệt là rất khó,

Giữ tâm lòng bất động như như.

Cho hồn-linh yên-lặng an-cư,

Thì mới được huờn-nguyên phản-bổn. [690]

Tà với chánh còn đương trà-trộn,

Người muốn tu phải sớm lọc-lừa.

Tứ-Diệu-Đề ai có mến ưa,

Thì Lão cũng kể sơ thêm nữa.

Chữ Tập-Đề nay đà mở cửa,

Để đem vào khuôn-khổ người hiền.

Rán cực lòng một bước đầu tiên,

Sau mới được làm nên Phật-Thánh.

Về Thượng-Giái cõi Tiên mới bảnh,

Đến Diệt-Đề trừ vật-dục xưa. [700]

Thượng Đỉnh

701 - 800

They greet each other superficially,

While they are deeply conspiring.

Around the world we are busy roving,

And the Six Provinces to save people.

Whether you read stanzas for rehearsal,

Or for your self-cultivation, is your option.

We’ve explained too well for our compassion,

Worldlings! Turn around quickly.

So that you can see the Dharma being extraordinary,

And the edifices and jewels that look fantastic.

We are basically an ignorant rustic,

So He has not yet been well-bred.

The world is like a bell hanging by a thread,

We hope our fellows would return in earnest.

We neither mind if our work is the hardest,

Nor do we need anyone to pray and kowtow.

Drop superstitions and you will see your Tao,

Stop faking and you and the Ancient will meet.

Our forefathers’original practice,

Has not contrived such a fallacy.

For the Master Buddha ’s oracular legacy,

Study it hard and you will know its standards.

Ancients wrote heart-rending stanzas,

But no one would know them to harbor?

It is distressful to talk about the Heavenly Motor,

Conifer trees hardly surpass insightful exhortations.

You should stay away from entertaining places,

For it was clearly suggested by the old messages.

You should never forget your own race,

Lest you should suffer from a disgrace.

Forbear and wait for the Ancient,

Buddha and God will give you the alignment.

Though the Ancient were not wordy,

But their characters were full of integrity.

Our teaching targets the average person,

Not the elite as we are near Armageddon.

Young men should endure and wait for the time,

Thus you are deemed astute with foresight.

We exert ourselves to write mystical verses,

Our people! Commit to your searches.

Though the animals are mammals and birds,

They seek for the morality.

If animals even practice Tao ardently,

Why don’t the human give up their earthliness?

Practicing means repaying all your debts,

Which people often find in Scriptures.

The Eight Noble Truths are clear on papers,

The genuine legacy of Lord Shakyamuni.

The practicer must find out what each of them is,

We explain the first Truth, the Right Perception.

Your sharp mind assesses any phenomenon,

Don’t be misguided toward the wrong.

Whether a business relates to you or to the other,

You have to go to the bottom of the matter.

Merits and demerits are scrutinized several times,

To prevent the interference of skewed sights.

The Right Intention rates a high mention,

Remember what should deserve a retention.

Whether or not you are a master or servant,

It is good that you uphold the right median.

Wherever you revel in your love affairs,

Put them aside for the Six-Word to remember.

The Right Action is a tremendous subject,

Whatever occupation, keep your path straight.

You must not follow villains,

Who practice ruses to cheat their fellow human.

The Right Effort , whether in success or failure,

Is to hold on to the faith which you secure.

Whoever tries to undermine your faith,

Go on the one path that you keep straight.

The Right Livehood makes a great appeal,

Let your sacred soul manage your body, still.

Purify your Atman from all kinds of vice,

Then you may hope to reach the Paradise.

The Right Speech is engraved in your mind,

Your comments are clear and unbiased.

Speak things which are moral and decent,

Don’t add or delete them lest you should offend.

False exchanges are the root causes,

And the lies take origins in those.

Our past experience has helped Our formulation,

Right Mindfulness shows varied deploration.

While praying, do not make an error,

All tasks must be perfectly done by the prayer.

Never do things erratically,

During this time, you recite willy nilly.

The Right Concentration is very complicated,

Keep your mind at peace and unagitated,

Let your soul be quiet like a lake,

And its pure essence will be reinstated.

The wrong and the right are now mixed,

The practicer must early distinguish.

Four Noble Truths attract a certain attention,

We will brief you with a further mention.

The Suffering Source Truth has its door open,

To provide the role model of a good person.

You must initially work under a lot of strain,

So that you may become Buddha and Saint.

It is more glorious to ascend the Fairy Land,

The Suffering Cessation Truth has old wishes banned.

Back to Top

701 - 800