HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Tánh kẻ sang đổi vợ nào lầm,

Thánh-nhơn để nhiều câu hữu-lý.

Có mấy kẻ ăn-năn xét kỹ?

Mãi ỷ tài chê bướng chê càn.

Thì ngày sau đừng có trách than,

Những tội lỗi của mình tạo lấy.

Bị háo-thắng việc người không thấy,

Rồi mảng lo gièm-siểm nhiều lời.

Vì vậy nên tình nghĩa xe lơi,

Đâu gần-gũi mà tường diệu lý. [810]

Trong Lục-Tỉnh ai là người trí,

Mau thức thời tìm Đạo nhiệm-sâu.

Khuyên dân đừng chia áo rẽ bâu,

Phải hợp tác gieo trồng giống quí.

Coi rồi phải thân mình tự-trị,

Chẳng độ xong Phật khó dắt-dìu.

Thả thuyền Từ bến Giác nâng-niu,

Kẻ hiểu Đạo mau mau bước xuống.

Việc trải qua như mây gió cuốn,

Nhìn cuộc đời ngày tháng thoi đưa. [820]

Trời sáng ra kế lại thấy trưa,

Năm cũ đó rồi qua năm mới.

Mười hai tháng mà còn mau tới,

Thì tuồng đời cũng chóng đổi thay.

Chữ phù-vân phú-quí nay mai,

Luân với chuyển dời qua đổi lại.

Cõi Ta-Bà mấy ai tồn-tại,

Sống dư trăm như tuổi lão Bành.

Đời Hạ-Nguơn hay chết tuổi xanh,

Như thuở trước Nhan-Hồi còn trẻ. [830]

Miễn cho được ngày hai cơm tẻ,

Buổi bần hàn đặng có tu thân.

Nhờ ơn Trời ban bố đức ân,

Xem chung cuộc Phong-Thần tại thế.

Xử những kẻ hung-hăng tồi-tệ,

Thưởng những người trung-nghĩa vẹn toàn.

Ra Kệ này hai chữ bảo-an,

Cho trần-thế được tâm thanh-tịnh.

Ngọc báu quí ẩn trong Nam-đỉnh,

Muốn tìm kim đáy biển gắng công. [840]

Thấy dân tình luống những ước-mong,

Gặp giống tốt hãy mau cày cấy.

Ai có nói Ta là người quấy,

a cũng cam bụng chịu tiếng lời.

Tỏ ít câu cầu chúc cho đời,

Mong bá-tánh vạn dân giải-thoát. [846]

Thượng Đỉnh

Hết Quyển Tư

No doubt the opulent tend to alter their wives,

The Saints have left Us with meaningful statements.

How many are remorseful with self-assessments?

They ever think they, the smarter, disparage others,

They must not complain about their grievance later.

As they have to pay for their sinful commissions.

They are too haughty to see through others’ actions,

Thus they are keen to spout a lot of gossip.

Therefore, they should have lost their fellowship,

And could no longer share each other’s good ideas.

Who are quick-witted in the Six Provinces,

Should wake up seeking the mystical Tao?

We urge you never to let your esprit de corps out,

You need a unity to sow precious seeds.

You must be able to master yourself after you read,

Otherwise, Lord Buddha hardly provides an escort.

Our friendly Ark heads for Enlightenment Port,

The Tao literate should quickly embark,

Things will go past like rolling clouds charge,

Days and months go like a weaver swings.

As the day has just broken, so comes the evening,

Then the old year gives way to the new one.

How fast transpiring is the twelve months,

So too does the world change around.

Affluence is like a floating foam and cloud,

Things swap over again and again.

How many will survive the Sa-Ba Land,

And live beyond a century like the Old Banh?

At the Lower Age, people tend to die young,

Like Nhan Hoi , who passed at this age.

Provided We have two meager meals a day,

For self-cultivation’s sake, enjoy being frugal.

Owing to the Jade Emperor’s approval,

You may see the God Investiture on this planet.

He will punish the brute and degenerate,

And reward the accomplished filial and loyal.

These Stanzas are for security avowal,

For the world to enjoy a peace of mind.

In the Southern Peaks , gemstones hide,

Seabed prospecting requires great efforts.

We discern the expectations from our commoners,

When you got good seeds, quickly plow and plant.

Whoever tells you that We are the wrong men,

We don’t mind to put up with these slanders.

We wish you the following, in a word,

May you all soon enjoy blissful freedom.

Back to Top

End of the Volume V