HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Nghe Điên dạy sau này thơi-thảnh,

Đây chỉ đường Cực-Lạc vãng-sanh.

Đừng có ham lên mặt hùng-anh,

Sa địa ngục uổng thân uổng kiếp.

Theo đạo-lý nhứt tâm mới kịp,

Ngày nay đà gặp dịp tu-hành.

Niệm Di-Đà rán niệm cho rành,

Thì mới được sống coi Tiên-Thánh.

Đức Minh-Chúa chẳng ai dám sánh,

Xưa mạt Thương phụng gáy non Kỳ. [110]

Bởi Võ-Vương đáng bực tu-mi,

Nay trở lại khác nào đời trước.

Kẻ gian-ác bị gươm ba thước,

Nơi pháp-tràng trị kẻ hung-đồ.

Được thảnh-thơi nhờ chữ Nam-Mô,

Khuyên bổn-đạo rán mà trì-chí.

Xưa Tây-Bá thất-niên Dũ-Lý,

Huống chi ta sao khỏi tiếng đời.

Dòm biển trần cảnh khổ vơi vơi,

Lao với khổ, khổ lao chẳng xiết. [120]

Ghét bạo chúa là xưa Trụ-Kiệt,

Mất cơ-đồ lại bị lửa thiêu.

Thương Minh-Vương bắt chước Thuấn-Nghiêu,

Lòng hiền đức nào ai có biết.

Thương trần-thế kể sao cho xiết,

Mượn xác-trần bút tả ít hàng.

Kể rõ ràng những việc lầm-than,

Mặc làng xóm muốn nghe thì chép.

Việc tu-tỉnh Khùng không có ép,

Cho giấy vàng Điên chẳng có nài. [130]

Lòng yêu dân chẳng nệ vắn dài,

Cho bổn-đạo giải khuây niệm Phật.

Việc xảy đến Đây truyền sự thật,

Ấy là lời của Phật giáo-khuyên.

Rán nghe lời của kẻ Khùng-Điên,

Phật, Tiên, Thánh hãy nên trọng kỉnh.

Bịnh ôn-dịch cũng đừng mời thỉnh,

Cõi ngũ-hành chẳng khá réo-kêu.

Hãy gìn lòng chớ khá dệt-thêu,

Nói xiên-xỏ cũng không no béo. [140]

Đời Nguơn-Hạ ngày nay mỏng-mẻo,

Khuyên thế-trần hãy rán kiêng-dè.

Mặc tình ai lên ngựa xuống xe,

Ta chẳng có ham nơi phú-quí.

Trong bổn-đạo từ nay kim-chỉ,

Đói với nghèo sắp đến bây giờ.

Vì thương đời nên Lão kể sơ,

Cho bá-tánh rõ lời châu ngọc.

Nước Nam-Việt ai là thằng ngốc,

Người đời nay như ốc mượn hồn. [150]

Chim tìm cây mới gọi chim khôn,

Người hiền-đức mới là người trí.

Theo Phật-Giáo sau nầy cao-quí,

Được nhìn xem Ngọc-Đế xử phân.

Lại dựa kề Bệ-Ngọc Các-Lân,

Cảnh phú quí nhờ ơn Phật-Tổ.

Thấy bá-tánh nhiều điều tai-khổ,

Khùng thương dân nên phải hết lời.

Dạo Lục-Châu chẳng có nghỉ-ngơi,

Mà lê-thứ nào đâu có biết. [160]

Dạy Đạo chánh vì thương Nam-Việt,

Ở Cao-Miên vì mến Tần-Hoàng.

Trở về Nam đặng có sửa-sang,

Cho thiện-tín đuợc rành chơn-lý.

Trong Sáu-Tỉnh nhiều điều tà-mị,

Tu-hành mà vị-kỷ quá chừng.

Thì làm sao thoát khỏi trầm-luân,

Khuyên bổn-đạo rán tầm nẻo chánh.

Chừng lập Hội xác thân mới rảnh,

Nếu không thời khó thấy Phật Trời. [170]

Khùng dạy dân chẳng dám nghỉ-ngơi,

Đi chẳng kể tấm thân già cả.

Cảnh trần-thế mặc ai thong-thả,

Chớ lòng ta chẳng đắm hồng-trần.

Có thân thì rán giữ lấy thân,

Để đến việc ăn-năn chẳng kịp.

Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp,

Mến những ai biết kiếm Đạo-mầu.

Cảnh Tây-Thiên báu ngọc đầy lầu,

Rán tu tỉnh tìm nơi an dưỡng. [180]

Kẻ hiền-đức sau nầy được hưởng,

Phép Thần-Linh của Đức Di-Đà.

Lại được thêm thoát khỏi Ta-Bà,

Khỏi luân chuyển trong vòng Lục Đạo.

Đức Diêm-Chúa yêu người hiền thảo,

Trọng những ai biết niệm Di-Đà.

Lại được gần Bệ-Ngọc Long-Xa,

Coi chư quốc tranh-giành châu-báu.

Trai nhỏ tuổi kính thành trưởng lão,

Gái bé thơ biết trọng tuổi già. [190]

Rán tỉnh tâm dẹp được lòng tà,

Thì được thấy Phật, Tiên, Thần, Thánh.

Việc hung-dữ hãy nên xa lánh,

Theo gương hiền trau sửa làm người.

Sau tà-tinh ăn sống nuốt tươi,

Mà bá-tánh chẳng lo cải thiện.

Miệng dương-thế hay bày nói huyễn,

Sách Thánh Hiền ghét kẻ nhiều lời.

Khuyên chúng-sanh niệm Phật coi đời,

Cõi Hạ-Giái rồng mây chơi giỡn. [200]

Back to Top

201-300

Yet, those who listen to Crazy will be blissed,

As We will guide you to be reborn in the Pure Land.

Don’t put on airs as if you were a hero,

You’ll waste your life if you fall into an inferno.

You can catch up only if fully devoted,

Today your opportunity to practice has arrived.

For reciting Amida, get familiar with it,

And you may survive to see Holy Spirits.

Lord the Bright King is hardly matched,

Mt Ji phoenix used to crow Shang ’s close.

As King Wu is the man of ‘beard and eyebrows’ ,

Today is no different to the days before.

Evildoers will suffer from a three-meter sword,

On the execution ground, the thugs suffer.

You will enjoy a bliss thanks to the Namo ,

Our co-believers, try to be perseverant.

Xi Bo used to spend seven years in You Li prison,

Let alone we could not avoid rumors.

Look at the world’s immense sea of dolors,

Which sends ceaseless billows.

The former brutal kings, Zhou and Jie, are notorious,

For either losing dynasties or burning their bodies.

The Bright King learned Shun and Yao ‘s qualities,

Being virtuous and discreet from the world.

Our love of the world is beyond words,

So We resort to lay bodies and a pen.

We point out what miseries have meant,

If villagers wish to hear Us, go and copy.

Whether you practice or not, We don’t oblige,

Yellow paper handouts are for free access.

Loving masses We defy all our stress,

Provided you enjoy Amida recital.

We tell you what will happen is factual,

That’s from what Buddha says.

Listen to Mad and Crazy’s messages,

Buddhas, Saints, Fairies must be venerated.

Epidemic must never be entreated,

Nor invoke the Five Elements.

Refrain from embellishments,

You will gain nothing from your travesty.

The Lower Age today is chancy,

Lay folks should be more cautious.

Regardless of who is luxurious,

We don’t desire such a prosperity.

Fellow believers must from now on be thrifty,

Deprivation is soon coming.

For compassion, We give a briefing,

For you to understand the pearly guide.

Who in Nam Viet is ill-advised?

The contemporary resembles the hermit crab.

The bird is clever seeking what branch to grab,

The morally good is a shrewd person.

Buddhist adherents will get compliment,

To see the Jade Emperor’s Final Judgement.

While accessing Regal Structures,

You owe prosperity to the Patriarch Buddha.

Seeing calamities over the world,

Loving people, We’ve used up all our words.

Despite our breathtaking tour of the Six-Provinces,

Nobody is aware of our presences.

'Cause we love Nam-Viet, I give my Tao preaching,

We stay in Kampuchea 'cause we admire Chin's King.

We return to the South that We can renovate,

Helping the devotees understand the verity.

The Six Provinces are riddled with heresy,

Yet too selfish are many cultivators.

How will they escape from the cycle of rebirths?

We encourage you to seek the right path.

On the Gathering, you will no longer work hard,

Or it’ll be difficult to see Buddha and Jade Emperor.

We have been preaching without a breather,

Roving on despite our aging body.

No matter who in the world enjoys laxity,

We‘re not drowning in worldly temptations.

If you have a life, give it a protection,

Lest you bear the brunt of repenting too late.

We love those who share our mindset,

We adore those who seek Tao in earnest.

The gemstones fill up the Western Celest,

Practice mindfulness to find a haven.

The virtuous will be the recipient,

Of the Spiritual Powers from Lord Amitabha

Further, they will escape from the Sa-Ba ,

And the Six Paths rebirth cycle.

The Hell King adores those who are moral,

And those who commit to Amida recital.

You can also access Royal structures,

See global scrambles for treasures.

Young boys know how to revere the seniors,

Young girls show respect to the elderly.

Be mindful and you get rid of depravity,

And see Buddha, Fairies, Gods, and Saints.

Never let any idea of cruelty enter your brain.

Stand by the good examples of being a human.

Later demons will devour people alive,

But, for self-cultivation, the masses never mind.

The laypeople tend to tell falsity,

Scriptures loathe those who are wordy.

Recite Amida to see how the world rolls out,

How on Earth Dragons play with clouds.

Back to Top

201 - 300