HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Ở chòm-xóm đừng cho nhơ-bợn,

Rán giữ gìn phong-hóa nước nhà.

Câu tam-tùng bọn gái nước ta,

Chữ hiếu-nghĩa trẻ trai cho vẹn.

Ghét những kẻ có ăn bỏn-sẻn,

Thương những người đói rách lương hiền.

Muốn tu-hành thì phải cần-chuyên,

Tưởng nhớ Phật chớ nên sái buổi,

Kẻ phú-quí đừng vong cơm nguội.

Sau đói lòng chẳng có mà dùng. [210]

Ta yêu đời than-thở chẳng cùng,

Mà bá-tánh chẳng theo học hỏi.

A-Di-Đà nhìn xem khắp cõi,

Đặng trông chờ mong-mỏi chúng-sanh.

Hiện hào-quang ngũ sắc hiền lành,

Đặng tìm kiếm những người hiền-đức.

Kẻ tâm-trí mau mau tỉnh-thức,

Kiếm Đạo-mầu đặng có hưởng nhờ.

Chốn hồng-trần nhiều cảnh nhuốc-nhơ,

Rán hiểu rõ huyền-cơ mà tránh. [220]

Chốn tửu-điếm ta nên xa lánh,

Tứ-đổ-tường đừng có nhiễm vào.

Người tránh xa mới gọi trí cao,

Sa bốn vách mang điều nhơ-nhuốc.

Muốn tu tỉnh nay đà gặp cuộc,

Đức Di-Đà truyền mở Đạo lành.

Bởi vì Ngài thương xót chúng-sanh,

Ra sắc lịnh bảo Ta truyền dạy.

Nên khổ-lao Khùng không có nại,

Miễn cho đời hiểu đặng Đạo-mầu. [230]

Ai muốn tầm Đạo cả cao sâu,

Thì hãy dẹp tánh tình ích-kỷ.

Mau trở lại đừng theo tà-quỉ,

Tham, Sân, Si chớ để trong lòng.

Phải giữ lòng cho được sạch-trong,

Mới thoát khỏi trong vòng bịnh khổ.

Lớp đau chết kể thôi vô số,

Thêm tà-ma yêu-quái chật đường.

Chốn hồng-trần nhiều nỗi thảm-thương,

Làm sao cứu những người hung-ác. [240]

Khắp thế-giới cửa nhà tan-nát,

Cùng xóm làng thưa-thớt quạnh-hiu.

Bấy lâu nay nuôi duỡng chắt-chiu,

Nay tận-diệt lập đời trở lại.

Khắp lê-thứ biến vi thương-hải,

Dùng phép-mầu lập lại Thượng-Nguơn.

Việc Thiên-Cơ Khùng tỏ hết trơn,

Cho trần-hạ tường nơi lao-lý.

Lão nào có bày điều ma-mị,

Mà gạt-lường bổn-đạo chúng-sanh. [250]

Đức Minh-Vương ngự chốn Nam-Thành,

Đặng phân xử những người bội nghĩa.

Trung với hiếu ta nên trau-trỉa,

Hiền với lương bổn-đạo rèn lòng.

Thường nguyện-cầu siêu-độ Tổ-Tông,

Với bá-tánh vạn dân vô sự.

Đời Ngươn-Hạ nhiều người hung-dữ,

Nên xảy ra lắm sự tai-ương.

Đức Di-Đà xem thấy xót-thương,

Sai chư Phật xuống miền dương-thế. [260]

Tu kíp kíp nếu không quá trễ,

Chừng đối đầu khó kiếm Điên Khùng.

Cứu lương-hiền chẳng cứu người hung,

Kẻ gian-ác đến sau tiêu-diệt.

Nay trở lại như đời Trụ-Kiệt,

Hãy tu nhơn chớ có tranh-giành.

Tuy nghèo hèn mà chí cao-thanh,

Được hồi-phục nhờ ơn chư Phật.

Hãy thương-xót những người tàn-tật,

Thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười. [270]

Trên Năm-Non rồng phụng tốt-tươi,

Miền Bảy-Núi mà sau báu-quí.

Mặc trai gái trẻ già có nghĩ,

Thì khoan cười tôi rất cám ơn.

Khùng ra đời truyền dạy thiệt hơn,

Chư bổn-đạo chớ nên khinh rẻ.

Nay Khùng đã hết già hoá trẻ,

Nên giữa đồng bỗng lại có sông.

Ở Tây-Phương chư Phật ngóng trông,

Chờ bá-tánh rủ nhau niệm Phật. [280]

Làm nhơn-ái ắt tiêu bịnh-tật,

Vậy hãy mau tầm Đạo Thích-Ca.

Phật tại tâm chớ có đâu xa,

Mà tìm kiếm ở trên Non-Núi.

Chúng đục-đẽo những cây với củi,

Đắp xi-măng sơn phết đặt tên.

Ngục A-Tỳ dựa kế một bên,

Chờ những kẻ tu hành giả-dối.

Khuyên sư-vãi mau mau cải-hối,

Làm vô-vi chánh Đạo mới mầu. [290]

Đạo Thích-Ca nhiều nẻo cao sâu,

Hãy tìm kiếm cái không mới có.

Ngôi Tam-Bảo hãy thờ Trần-Đỏ,

Tạo làm chi những cốt với hình.

Khùng nói cho già trẻ làm tin,

Theo Lục-Tổ chớ theo Thần-Tú.

Khuyên bổn-đạo chớ nên mê ngủ,

Thức dậy tìm Đạo chánh của Khùng.

Đặng sau xem liệt quốc tranh hùng,

Được sanh sống nhờ ơn Chín-Bệ. [300]

Thượng Đỉnh

301 - 400

Keep clean relationship with your neighbors,

While your country’s mores must be treasured.

The Three Follows is for our country’s girls to tend,

Filial piety is to be well done by our young men.

We hate those who are well-to-do yet stingy,

We love the indigent and yet with decency.

A good practice requires you to be diligent,

Thoughts of Buddha needs to be consistent.

The rich must not neglect their rice leftover,

Lest one day they should need it while in hunger.

Loving the world, we do not stop lamenting,

But no one has followed us for learning.

Amida looks forward through all corners,

To seeing among sentients any newcomers.

He projects his blissful haloes of five colors,

To find out who is virtuous and decent.

The shrewd should hastily awaken,

Seeking the Way on which they may lean.

The earthly world contains sordid scenes,

Try to comprehend the Mystic to avoid.

You must neither come to bars and brothels for joy,

Nor contract Four Social Burdens.

Those who keep away should be prudent,

Falling into the Four Walls makes you a slime.

If you want to practice, this is your time,

Amida has ordered a launch of his blissful Tao.

‘Cause He wanted to spread His love,

He ordered us to pass on His messages.

Thus, Mad accept all grueling challenges,

Provided all understand the great Tao.

Whoever wants the profound,

Get rid of your egoism.

Quickly repent by abandoning paganism,

Give up on Greed, Anger, and Delusion.

Keep your mind free of all pollution,

This will free you from suffering sickness.

Those who die of disease are countless,

Also, the roads are packed with evil spirits.

Over the world spread a lot of catastrophes.

How will We rescue the wicked,

The whole world will be devastated,

All localities become desolate.

What has hitherto been carefully bred,

Is now destroyed to restore the Golden Age.

The Mother Earth will change its face.

The Upper Age will be reset by a miracle.

We fully explain the Heavenly Cycle,

To tell the folks about their misery.

We never contrive any witchery,

To cheat our co-believers.

The Bright King, the Southern governor,

Will punish the betrayers.

Cultivate loyal and filial endeavors,

Practice your integrity and sharpen your mind.

Often pray for ancestors to ascend the Paradise,

And for all the peoples to incur no rampage.

There are many brutes at the Lower Age,

So, there often happen many tragedies.

Which prompted Amida to show His pity,

And sends Buddhas down the world.

Quickly practice or the opportunity will be no more.

On encounter, you’ll hardly find Crazy and Mad.

Buddhas rescue the good, not the bad,

There will be an eradication of the wicked.

As if we returned to the era of Zhou and Jie,

Practice the human Tao rather than to contend.

Though you’re poor, your mind is serene,

You will be better off owing to the Buddhas.

To the impaired people, show your heart,

Do not smirk when you see the destitute.

Dragons and phoenixes thrive on the Five Hills,

The Seven Mountains will show a lot of jade.

Whether boys and girls are considerate,

Stop laughing and We would highly appreciate.

Mad descend to help you differentiate,

Between good and bad, but don’t revile.

We, Crazy, have now turned from old to juvenile,

Like, from the middle of nowhere does a river arise.

Buddhas are waiting from the Western Paradise,

For all people to join the Amida chant.

Almsgiving will help get rid of your ailment,

Thus, seek Sakyamuni’s Tao in a hurry.

Buddha is in yourself, not in the country,

Don’t seek it on mountains and brooks.

People carve Buddha statues out of wood,

They plaster, paint, name and enshrine.

The ‘Blood Pool’ Hell are ready by their side,

Waiting for faked practicers and votaries.

Sangha members should repent quickly,

That it is better to take the Non-Action Tao.

Sakyamuni’s Way is in many areas profound,

From the Non-Being only does the Being emit.

Worship Three Jewels with a Red Exhibit,

What’s the point for creating statues and images?

We tell you all where you insure your faith,

Follow the Sixth Patriarch, Not Shen Xiu.

Our co-believers, don’t sleep at will.

Wake up and seek the Right Tao of ours.

To watch contending superpowers,

You can survive thanks to the Nine-Echelons.

Back to Top

301 - 400