HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Hóa phép lạ biết bao mà kể,

Chín từng mây nhạc trổi tiêu-thiều.

Kẻ tà-gian sau bị lửa thiêu,

Người tu niệm sống đời thượng-cổ.

Khùng vưng lịnh Tây-Phương Phật-Tổ,

Nên giáo-truyền khắp cả Nam-Kỳ.

Hội Long-Hoa chọn kẻ tu-mi,

Người hiền đức đặng phò chơn Chúa.

Khuyên những kẻ giàu sang có của,

Hãy mở lòng thương-xót dân nghèo. [310]

Cảnh vinh- hoa lại quá cheo-leo,

Nhà giàu có sau nhiều tai-ách.

Hỡi bá-tánh rừng sâu có mạch,

Tuy u-minh mà có đền vàng.

Lịnh Quan-Âm dạy biểu Khùng troàn,

Cho bổn-đạo rõ nguồn chơn-lý.

Lũ thầy-đám hay bày trò khỉ,

Mượn kinh luân tụng mướn lấy tiền.

Chốn Diêm-Đình ghi tội liên-miên,

Mà tăng-chúng nào đâu có rõ. [320]

Theo Thần-Tú tạo nhiều chuông mõ,

Từ xưa nay có mấy ai thành?

Phật từ-bi độ tử độ sanh,

Là độ kẻ hiền-lương nhơn-ái.

Xá với phướn là trò kỳ-quái,

Làm trai-đàn che miệng thế-gian.

Kẻ vinh-hoa phú-quí giàu sang,

Mướn tăng-chúng đặng làm chữ hiếu.

Thương bá-tánh vì không rõ hiểu,

Tưởng vậy là nhơn nghĩa vẹn tròn. [330]

Thấy lạc-lầm Đây động lòng son,

Khuyên bổn-đạo hãy nên tỉnh-ngộ.

Ở dương-thế tạo nhiều cảnh khổ,

Xuống huỳnh-tuyền Địa-Ngục khảo hình.

Tuy lưới Trời thưa rộng thinh-thinh,

Chớ chẳng lọt những người hung-ác.

Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác,

Quỉ Vô-Thường dắt xuống Diêm-Đình.

Sổ sách kia tội phước đinh-ninh,

Phạt với thưởng hai đường tỏ rõ. [340]

Tìm Cực-Lạc, Đây rành đường ngõ,

Hãy mau-mau tu tỉnh mới mầu.

Tận thế-gian còn có bao lâu,

Mà chẳng chịu làm tròn nhân-đạo.

Kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo,

Mở lòng nhơn tiếp rước mới là.

Làm hiền-lành hơn tụng hơ-hà,

Hãy tưởng Phật hay hơn ó-ré.

Đã chánh Đạo thêm còn sức khoẻ,

Đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. [350]

Vẹn mười ơn mới đạo làm con,

Lúc sanh sống chớ nên phụ-bạc.

Nếu làm đám được về Cực-Lạc,

Thì giàu-sang được trọn hai bề.

Ỷ tước-quyền làm ác ê-hề,

Khi bỏ xác nhiều tiền lo-lót.

Kinh với sám tụng nghe thảnh-thót,

Lũ nhưn-bông tập luyện đã rành.

Đẩu với đờn, kèn, trống, nhịp sanh,

Làm ăn-rập đặng đòi cao giá. [360]

Tâm trần-tục còn phân nhơn ngã,

Thì làm sao thoát khỏi luân-hồi.

Những giấy-tiền vàng-bạc cũng thôi,

Chớ có đốt tốn tiền vô lý.

Xưa Thần-Tú bày điều tà-mị,

Mà dắt-dìu bá-tánh đời Đường.

Thấy chúng-sanh lầm lạc đáng thương,

Cõi Âm-Phủ đâu ăn của hối.

Đúc Phật lớn chùa cao bối-rối,

Mà làm cho Phật-Giáo suy đồi. [370]

Tu Vô-Vi chớ cúng chè xôi,

Phật chẳng muốn chúng-sanh lo lót.

Tăng với chúng ưa ăn đồ ngọt,

Nên bày ra cúng kiếng hoài hoài.

Ỷ nhiều tiền chẳng biết thương ai,

Cúng với lạy khó trừ cho đặng.

Kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng,

Không cầu siêu Phật bỏ hay sao?

Lập trai đàn chạy-chọt lao xao,

Bôi lem mặt làm tuồng hát Phật. [380]

Nay nhằm lúc mùa màng ngập thất,

Vậy hãy mau bỏ bớt dị-đoan.

Rán giữ-gìn luân-lý tam cang,

Tròn đức-hạnh mới là báu-quí.

Nay gần đến long phi xà vĩ,

Cảnh gian-nan bá-tánh hầu kề.

Thấy chúng sanh còn hỡi say mê,

Khùng chỉ rõ đường tà nẻo chánh.

Ta là kẻ vô hình hữu ảnh,

Ẩn xác phàm gìn đạoThích-Ca. [390]

Làm gian ác là quỉ là ma,

Làm chơn chánh là Tiên là Phật.

Hiếm những kẻ không nhà không đất,

Mà sang giàu chẳng xót thương giùm.

Có lỡ-lầm chưởi mắng um-sùm,

Thêm đánh đập khác nào con vật.

Ăn không hết lo dành lo cất,

Đem bạc trăm cúng Phật làm chi?

Phật Tây-Phương vốn tánh từ-bi,

Đâu túng thiếu mà quơ mà tởi. [400]

Thượng Đỉnh

401 - 476

 

They perform myriad miraculous actions,

From nine-level clouds arises a flute symphony.

While the bad will be burnt for immorality,

True practicers will live in the Ancient Era.

By order of the Western Land’s Patriarch Buddha,

Mad go preaching across the Southern Region.

The Long Hoa Gathering will choose the decent,

The virtuous who can serve the King.

We urge the rich who own a lot of things,

Open your heart to shed pity on the penurious.

As affluence is too precarious,

The rich will later face a lot of tragedies.

Our folks! The deep jungle has its own arteries,

Which, albeit obscure, have gold temples.

Gwan Yiṇ ̣has ordered Mad to tell people,

How to find out where the truth is.

Ritual hordes often act as monkeys,

Borrowing sutras to chant for moneys.

The Hell Court records their sins night and day,

But these monks have not been noting.

Shen Xiu followers have bells and tocsins,

But how many of those have become wise?

Merciful Buddha helps people, dead or alive,

That is to support only the candid and genial.

Joss papers and streamers make up a weird ritual,

These platforms are to bluff the lay world.

The affluent, the plutocrats, the cartel lords,

To do filial piety by pageant liturgy.

Pitiably those who, for lack of clarity,

Think that this has well served their righteousness.

We are touched by such an erroneousness,

Wake up, my fellow believers.

If the dead, while living, had made many suffer,

In Hell they have to suffer corporal punishments.

Though the sky net is so immense,

It will not leak anyone with cruelty.

When you die, your soul leaves your body,

And Death Demon escorts you to the Hell.

Where all merits and demerits show up well,

Rewards and penalties are distinctive on either sides.

We’re apt at helping you seek the Paradise,

Hastily take to self-cultivation.

The world is soon facing its perdition,

But you do not fulfil your human duties.

For the poor without rice and moneys,

You should be kind-hearted providers.

Be sincere rather than doing a lip prayer,

Think of Buddha rather than loudly chanting.

With the Right Tao and a good health you’re having,

You should soon accomplish your filial duties.

The Filial Way is to repay Ten Debts of gratitude ,

While parents are alive, never leave them in solitude.

If a rite enables them to ascend the Pure Land,

The rich must meet both the requirements at hand.

Leaning on power, they readily commit any crime,

When they die, they have plenty moneys to bribe.

Sutra chanting sounds nice and musical,

The ritual team has been well-versed in rehearsals.

Stringed instruments, trumpets, drums, tocsins,

Well coordinated to ask for higher pricings.

If the lay mind still has self and non-self divided .

How will it be free from being reincarnated?

Offering votive papers must cease,

It’s unreasonable to waste money to burn these.

Shen Xiu used to contrive witchery,

To guide the people of the Tang dynasty.

The sentient beings are miserably mistaken,

As the Hell takes no inducement.

If large buddhas are cast with lofty shrines,

They only make Buddhism decline.

For the Wu Wei practices, don’t offer sweets,

As Buddha never wants sentient beings’ treats.

Sangha and laity tend to favor sweet things,

Thus they often invent more offerings.

If the opulent are indifferent to the sufferer,

Their worships will hardly help them recover.

When a poor has done truthful practices,

Will Buddha abandon them ‘cause of no sacrifices?

To set up a ritual , people solicit with frenzy,

They smear their faces and play Buddha parody.

Crop losses have been caused by inundations,

Therefore, quickly abandon superstitions.

Try to abide by the Three Noble Principles ,

It is a gem to have perfected your morals.

Near to the dragon flying the tail of the snake ,

The people are going to face a grueling state.

Seeing the sentient beings still self-immersing,

Crazy show them the wrong and right pathings.

We are an invisible man who yet is physical,

Hidden in a lay body We are Sakyamuni’s disciples.

Evildoers are ghosts and devils,

The morally good are Buddhas and Saints.

Many vagrants have been homeless,

But the rich show no interest.

If a servant erred, they would suffer a scold,

They could be beaten as animals, though.

If the rich retain and store all their leftover,

What for is it to offer a huge sum to Buddha?

Westerly Buddhas are merciful by character,

Lacking in nothing, Buddhas never solicit whatever.

Back to Top

401 - 476