HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

HÀNH LỄ

Chỉ thờ lạy Đức Phật, Tổ-tiên, ông bà, cha mẹ lúc còn sống và các vị anh-hùng cứu quốc. Với những kẻ khác, nên bỏ hẳn sự lạy lục người sống, cho đến Thầy mình cũng vậy, chỉ xá thôi.

Tất cả các hành-động trong Đạo hay ngoài đời, trước khi làm điều gì phải tính toán một cách cẩn thận, đừng làm chuyện ngôngcuồng vô ý thức. Một đừng ỷ lại vào kẻ mạnh, hai đừng ỷ lại vào sự cứu-vớt của Thần Thánh, ba đừng ỷ lại sự binh-vực của Thầy mình. Luôn luôn, lúc nào cũng phải nhớ câu Nhơn-Quả của Phật dạy, nếu Nhơn toàn thiện thì Quả cũng sẽ do đó được toàn thiện vậy. Kẻ nào hành-động ngông-cuồng không suy-xét cẩn-thận để đến đỗi thất bại đem đến sự khó khăn, khổ-não rồi trách cứ kẻ mạnh sao không cứu mình, Thầy sao không giúp mình, Trời Phật sao không độ mình, thì sự lầm lạc ấy rất đáng thương hại.

Mỗi người hãy nên lấy trí thông-minh nhận xét đạo-lý hay lời nói của Thầy mình, chớ đừng lấy đức-tin thọ lãnh những lời nói đó trong khi mình chưa hỏi tường-tận. Như thế, mình mới có thể tấn hóa trên con đường đạo-đức.

Những điều sơ-lược giải-thích trên đây, mong rằng toàn-thể trong Đạo suy-gẫm kỹ-càng và thực hiện để bài trừ sự mê-tín ngông-cuồng của thiểu số người trong Đạo, làm cho tư-tưởng thiện-hòa của Phật-đạo được phát-triển mau chóng.

RELIGIOUS PRACTICES

Worship only Buddha, Ancestors, grandparents, and parents while living and those who have fallen for the country. Toward others, abandon kowtowing in front of the living. Even toward your Master, you bow your head.

All the actions, religious or not, must be deliberated before going ahead, and never do things recklessly and whimsically. First, do not rely on the robust; second, not rely on Deities'rescue, and third, do not lean on your Master's protection. As always, remember the causality law taught by Buddha. If the Cause is perfect, its Effect will be perfect. Those who act erratically will incur misery, and then they blame the strong for not rescuing them, their Master for not helping, the Supreme for not blessing: this misperception is pitiable.

Everyone should intelligently assess morality or their Master's words which you should not take for granted without thinking them over. As such, you can make progress morally.

I expect that the entirety of our faithful will seriously consider the above overview before being implemented so that you can eliminate the superstitions of a small minority in our religion, thus enhancing the propagation of Buddhism's goodness.