HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

HÔN NHÂN VÀ TANG LỄ

HÔN-NHÂN

Bổn-phận cha mẹ phải chọn lựa đôi bạn cho con một cách xứng đáng bằng sự quan-sát tường tận về đức-tánh đôi trai gái. Không nên ép uổng con mình quá đáng vì như thế làm cho khốn khổ nó về sau, nhưng cũng không nên để chúng quá tự-do mà sự thiếu kinh-nghiệm làm cho đời chúng phải hư-hỏng. Nên bỏ tục-lệ thách giá đòi tiền và đòi lễ-vật.

Thông-gia hai bên không nên làm khó cho nhau. Cũng chẳng nên bày ra tiệc lễ linh-đình tốn kém nhiều tiền làm cho trở nên nghèo khổ.

TANG LỄ

Lúc ông bà cha mẹ từ trần, tục để tang chúng ta vẫn giữ theo cổ lệ; chỉ cần sửa đổi các sự như sau đây:

Bây giờ chúng ta đã qui-y đầu Phật, thì phải do sự thành-tâm cầu-nguyện, và đem sức khấn vái của anh chị em trong Đạo cầu nguyện cho vong linh người chết được siêu-sinh nơi cõi thọ. Chẳng nên rước những ông thầy dưng bông, đốt giấy-tiền vàng-bạc, xá phướn lầu kho, vì đó là chuyện tốn tiền vô ích, bởi vì người ta nhận-định rằng xác thịt là hư-hoại, thì trong lúc chết chỉ đem chôn cất cho kín đáo, đừng để hôi thúi có hại cho người sống, như thế là đủ rồi. Còn hiếu-sự do hồi còn sanh tiền và do sự tu hành, sự thành tâm cầu nguyện chớ không phải có tiền rước người khác cầu nguyện mà đạt được hiếu-thuận nhơn-nghĩa. Chỉ vọng bàn giữa nhà hay giữa trời cầu nguyện, rồi im-lặng đi chôn.

Về việc cúng kiếng ông bà cha mẹ, có chi cúng nấy trong những ngày kỷ-niệm theo như tục lệ. Còn về việc đãi đằng hương đảng thì tùy ý. Những điều nào xét ra giản tiện, ít lãng phí cứ làm.

MARRIAGE & FUNERAL

MARRIAGE

The parents are obligated to select the decent partner for their children by carefully observing the moral qualities of the couple. They should force their children excessively because this should subsequently cause them to suffer, but it is not advisable to let them behave whimsically as their lack of experience would spoil their lives. Eliminate the custom of excessive money and dowry demand.

The bribe and bribegroom’s families must not be exacting to each other nor contriving expensive ceremonies which impoverish the new spouses.

FUNERAL

When grand parents or parents passed away, we still maintain old traditions, except for the following amends:

Now that we have taken refuge with Buddha, it is important to faithfully pray and to mobilize your fellow adherents to pray for the dead to be reborn into the permanent land. Do not hire liturgists, burn votive papers, and joss craftwork, which cost monies for nothing, as people understand their bodies will be decomposable, so once they died, they should be buried in an secluded place; do not let the stink harm the living, that is all. If people want to pay filial piety to their dead, this should have been done while the latter were alive.  It depends on the merits and faithfulness which the children have had. It does not depend on the prayers of paid liturgists. Set up a makeshift table in the open air, pray and quietly transit the coffin to the burial site.

As far as offering to the grand parents or parents, you can offer whatever you already have on their commomerative days, according to the tradition. As for serving guests and neighbors, it is up to the family provided it is convenient and simple.