HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

NHỮNG ĐIỀU TRÁNH HẲN KHÔNG ĐƯỢC LÀM HOẶC CHÂM CHẾ HOẶ́C NÊN LÀM

THINGS PROHIBITED, PERMISSIBLE OR REDUCED

UỐNG RƯỢU

-Phải cữ tuyệt; nhưng khi có tiệc lễ với người ngoài và không phải nhằm ngày chay-lạt, có thể dùng một đôi chút rượu thật nhẹ để đừng có tỏ sự chia rẽ với kẻ ngoại Đạo. Nếu say sưa sẽ phải tội-lỗi.

THUỐC PHIỆN

- Phải cữ tuyệt không được hút một điếu nào hết. Những kẻ hút muốn vào Đạo, phải bỏ hút rồi mới được nhìn nhận. Trừ ra những người đau mà thầy thuốc bảo phải dùng một chút ít hợp với các vị thuốc khác mới có thể châm-chế đặng.

CỜ BẠC -

Phải cữ tuyệt; những kẻ cờ-bạc muốn vào Đạo phải thệ-nguyện bỏ cờ bạc rồi mới được nhìn-nhận. Về sự nầy, chẳng có cuộc vui nào có thể châm-chế đặng.

ĐỐI ĐÃI CÁC TĂNG-SƯ

Tất cả bổn-đạo nên cung kính các tăng-sư tu hành chân-chánh. Nếu các ông ấy có dạy điều chánh lý, phải nghe lời. Đối với những hạng tu hành mà mình biết rõ là dối thế (như mấy ông thầy đám...) hãy tìm cách khuyên can các ông trở lại con đường chân-chính của Đạo Phật. Nếu các ông vẫn tiếp-tục làm điều tà-mị, mình phải bài-trừ triệt để và giảng giải cho quần-chúng cùng những tín-đồ nhà Phật hiểu đặng xa lánh họ.

ĐỐI VỚI CHÙA CHIỀN

Những ngày vía của các Đức Phật, ngày rằm hay ba mươi, mình muốn đi chùa cũng tốt, đặng lễ Phật, dưng hoa, không có cấm. Nếu chùa nào nghèo, hư, rách, mà mình giúp-đỡ được càng tốt (có điều mình không nên mua sắm hình tượng cho nhiều).

Khi đến chùa cũng phải tôn-trọng sự thờ-phượng trong chùa không nên hủy-báng.

ĐỐI VỚI CÁC TÔN-GIÁO KHÁC VÀ NHÂN SANH

Đối với những người theo tôn-giáo khác, không nên động chạm đến cách thức tu hành của họ. Nhứt là không ỷ đông hiếp-đáp hoặc nói xấu người ta. Nếu họ có làm dữ với mình, thì mình cũng chẳng được phép vì sự dữ của họ mà trả thù, và phải luôn luôn làm lành với họ. Mình phải hoài hoài làm phải với những kẻ ấy, dầu họ có làm quấy với mình cũng mặc và phải nhẫn-nhịn họ.

Đối với nhân-sanh, bao giờ cũng phải hòa hợp với họ và làm cho đôi đàng có thiện cảm với nhau. Phải biết thương xót đến họ và nếu khi nào họ cần dùng, phải rán hết sức giúp đỡ họ.

ĐỂ TÓC

Tất cả bổn-đạo nên biết rằng Thầy không có buộc để tóc vì đó thuộc về phong-tục chớ chẳng phải về tôn-giáo; nhưng sở-dĩ Thầy để tóc là muốn giữ kỷ-niệm cái phong-tục cổ của Tổ Tiên và tỏ cho thiên hạ biết Thầy không chịu ảnh hưởng cái đời văn-minh cặn-bã của phương Tây. Thấy vậy, nhiều người trong bổn đạo yêu mến Thầy liền bắt chước, vì thế số đông người hiểu lầm rằng để tóc là tu. Thật ra tu là tu, để tóc là để tóc, và tu không phải là để tóc, để tóc không phải là tu. Nếu để tóc mà không chịu trau tâm sửa tánh cũng chẳng phải là kẻ tu hành. Từ rày trở đi đã thoát được ách người Pháp và tùy theo phong-trào tiến-hóa của nước nhà, Thầy cho phép bổn-đạo tự-do cải-cách hầu hòa-hợp với lương dân cùng tôn-giáo khác.

SỰ HỌC

Sự học hành không làm trở-ngại cho đạo-đức. Trái lại, nhờ nó mình được biết rõ ràng giáo-lý cao-siêu của tôn-giáo. Nó tránh cho mình những sự lạc-lầm, bỏ các điều dị-đoan mê-tín. Nó làm cho mình dẹp bỏ những điều huyễn-hoặc, không bàn bạc những chuyện xa vời (như tiên đoán thiên-cơ chẳng hạn...).

Vậy hãy tự mình học hỏi (học chữ quốc ngữ...) và hãy cho con cháu mình vào trường học tập đặng sự hiểu biết của chúng thêm rộng rãi. Vả lại, sự hiểu biết về khoa-học không cản trở sự tu hành và nó giúp cho mình nghiên-cứu Phật Đạo một cách rành- rẽ.

THỂ DỤC

Người trong bổn-đạo nam nữ bất-luận, phải giữ- gìn thân-thể cho khỏe mạnh. Như thế nên luyện-tập những môn thể-dục nào hợp với sức khỏe nếu mình muốn, bởi vì xác thịt có khỏe-mạnh tinh-thần mới sáng suốt, như vậy mình mới có thể làm sự đạo nghĩa một cách đắc lực.

ĂN Ở

Kẻ tu-hành ăn uống phải có điều-độ. Tránh những món ngon song nấu toàn đồ độc cho cơ-thể ăn vào sanh bịnh. Phải giữ gìn thân thể sạch-sẽ và từ nhà cửa cho đến chỗ ăn, chỗ nằm, phải biết trọng vệ sinh. Bỏ những thói quen ăn ở dơ bẩn, vì xác-thịt dơ dáy thì tinh-thần không thể nào mở-mang được, và vì Thần Thánh chỉ gần những kẻ trong sạch; nên nếu ai muốn được tiếp độ phải trong sạch vừa tinh-thần lẫn vật-chất.

CÁCH LÀM ĂN

- Cách làm ăn phải y như trong mục Bát- Chánh đã dạy: -- Bỏ những sự bất chánh: lường cân, tráo đấu, buôn lậu, đầu cơ, buôn rượu, bán thuốc phiện... -- Làm những nghề lương-thiện, không có lường gạt ai, bỏ những thói gian xảo.

ĐIỀU-KIỆN VÀO ĐẠO

-Người nào muốn quy-y phải có hai người bổn-đạo cũ, có đức hạnh tiến-cử và bảo-lãnh, đến Ban Trị- Sự trong làng cho người làm đầu biết và người làm đầu phải đọc hết thể lệ về sự tu hành cho người quy-y nghe, hỏi coi có bằng lòng quy-y như lời nguyện dạy và răn cấm trong Đạo chăng. Nếu họ bằng lòng, biểu họ về nhà cho ông bà, cha mẹ biết, hoặc nguyện trước bàn thờ ông bà, tổ-tiên rằng:

Ngày...tháng...con chịu quy-y theo Đạo. Sau đó, người làm đầu (Hội-Trưởng) cho cuốn sách nhỏ nầy. Chỗ nào không có Ban Trị-Sự, hai người bổn đạo cũ phải dìu-dắt người mới, rồi sau sẽ dẫn lên Ban Trị-Sự gần đó, không bắt buộc thề thốt chi hết, vì người muốn tu do nơi sự phát nguyện của mình thôi. Khi nào mình không muốn giữ Đạo, mình phải cho người tiến cử hay được bôi tên mình ra. Không người nào được phép xưng mình là người trong Đạo mà lại không giữ luật. Kẻ nào làm trái luật-lệ trong sự đạo-đức, dầu không xin thôi Đạo hay là chưa là chưa bị bôi tên cũng bị trách-nhiệm việc làm của họ và bị coi như người ngoại Đạo.

Nên nhớ rằng: Đức Phật sẽ dìu-dắt và ủng-hộ những kẻ nào làm ăn chơn thật, hiền lành đúng theo giáo-lý của Ngài; chớ không bao giờ Ngài lại ủng-hộ những kẻ gian tà xảo-quyệt, làm các việc hung ác ngông-cuồng trái những lời mà Ngài đã chỉ dạy.

Back to Top

DRINKING:

It is a  must-not.  However, when there is a party with a non-fellow adherent and not on vegetarian days (fasting), it is acceptable to drink a little and very light alcoholic beverage to show solidarity. Being intoxicated would lead to sinfulness.

ILLICIT DRUGS:

One must renounce all of those. Those who want to initiate must quit smoking before being admitted. Except for those who are sick and are advised by the medic, it is not acceptable to mix it with other ingredients.

GAMBLING:

It is absolutely prohibited; the gamblers who want to be initiated must vow to give up gambling before being admitted. In this field, no gambling is exempted.

TREATING VOTARIES:

All fellow adherents should respect the votaries who practise the right way. If they taught the right thing, you ought to listen. But, toward the votaries whose bad behaviours are well-known to you (such as rite performants…), encourage them to return to the right path of Buddhism. If they are intransigent, you must absolutely ban them and explain to the mass as well as fellow Buddhists so that they can avoid them.

TOWARD PAGODAS:

On the commemorative days of Buddhas, the Full Moon or the Thirtieth, you can go to pagoda to fete, offer flowers, without being prohibited. If any pagoda is deprived or damaged, it is good that you help (you should not purchase many statues).

At the pagodas you must also respect their ways of worship and must not deride them.

TOWARD OTHER RELIGIONS AND GREATER COMMUNITY:

As for other religions, don’t touch on their methods of practising. Especially, don’t rely on the majority to bully or denigrate them. If they are offensive with you, you are not allowed to take a revenge for this reason but try to placate them. Though they do bad to you, you must always keep doing good to them without qualm and take forbearance.

Toward the general public, always harmonize with them and create a mutual empathy. Be compassionate toward them and, wherever necessary, try your best to help them.

HAIR KEEPING:

All of you must know that I have not prescribed a hair keeping because it belongs to tradition, not to religion. I keep my hair because I want to remember our ancestors’ old tradition and to prove that I did not incur the Western civilisation’s squalor. Some of you who love your Master imitated Me once they have seen it, thus mistaking hair keeping for practice. In fact, practice is practice, hair keeping is hair keeping and, practice is not hair keeping, hair keeping is not practice. If hair keeping is not accompanied by virtue cultivation, it does not make a practicer. From now, when the French dominance is no longer, and according to the country’s cultural trends, I allow you to freely reform to fit in with the populace and other religious.

STUDIES:

Studies do not obstruct the practice. On the contrary, they help you grasp the profound contents of religions. They avoid for you the misconceptions and renounce superstitions. They enable you to discard fallacies, chimera (prophesy, for example).

Thus, take a self-directed education (e.g. national language…) and let your children attend the school to broaden their knowledge. Moreover, scientific knowledge does not prevent practice and, instead, allow for a more thorough research in Buddhism.

PHYSICAL EDUCATION:

Dear our fellow adherents, male or female, must keep yourselves fit and healthy. As such, play the sports suitable for your health, because a shrewed mind only exists in a healthy body. In this sense, you can accomplish your moral obligations more effectively.

TAKING CARE OF ONE’S BODY:

The practicer’s diet must be moderate. Avoid the delicious dishes cooked with unhealthy ingredients which, once eaten, can cause diseases.

Keep your bodies clean, including the dining room, bed room, and other places of the house. Renounce dirty eating habits, because, if your bodies are not clean, your minds cannot develop and, because the Saints and Deities only stay close to the clean people. Thus, if anyone wishes to receive blessing, they must be clean physically as well as mentally.

MAKING A LIVING:

Working is based on what the Eightfold Noble Path has taught:-Renounce the immoral thing, such as cheating, misleading, speculation, alcohol sales and drug trafficking… Take appropriate careers, without deception, and racketeering.

INITIATION CRITERIA:

Those who are interested in take refuge in our Faith must be referred by two senior fellow adherents who have a good character, to the chairperson of the Village Committee of Management. The latter shall read all the rules of practice for the prospective adherent, asking if the latter will observe the vows as described and precepts of the faith. If they do, ask them to report to their grand parents and parents, or pray before the Ancestral altar, that: On the … day…….month…..I accept to take refuge in the faith. Afterwards, the Head of the Committee hands this booklet over to them. Wherever there is no Committee of Management, the two referring adherents must give the new one an induction, then take him or her to the closest Committee. They do not have to make an Oath because practicers interested in practising only rely on their own vows. When they do not want to keep the Faith, they must notify the referring adherents to have their names removed. No one in the Faith is allowed to declare themselve this Faith’s adherents without having observed its rules. The perpetrators, no matter they have asked or have not for cancelling their Faith membership, are held responsible for their acts and are considered non-adherents by the Faith.

Remember: Buddha will guide and support those who undertake decent careers according to His teachings. Buddha never supports racketeers, those who do cruel and lawless things against His preachings.

Back to Top