HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Bình Ngô

Bình Ngô đại cáo (chữ Hán: 平吳大誥) là bài cáo viết bằng văn ngôn do Nguyễn Trãi soạn thảo vào mùa xuân năm 1428, thay lời Bình Định Vương Lê Lợi để tuyên cáo về việc giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến với nhà Minh, khẳng định sự độc lập của nước Đại Việt. Đây được coi là bản Tuyên ngôn độc lập thứ hai của Việt Nam, sau bài Nam quốc sơn hà. Bình Ngô đại cáo là tác phẩm văn học với chức năng hành chính quan trọng đối với lịch sử dân tộc Việt Nam và là tác phẩm có chất lượng văn học tốt đẹp. 

Paciying the Ngo State

Bình Ngô đại cáo (literally: Great proclamation upon the pacification of the Wu[1]) was an announcement written by Nguyễn Trãi in 1428 after the order of Lê Lợi to proclaim the total pacification of the Ming Dynasty and affirm the independence of Đại Việt to its people.

Bright King --- Minh Vương -- 明 王

Lord Master refers to the ruler who governs his subjects and kingdom with an utmost compassion and wisdom. His rule is comparable to the ancient emperors Yao and Shun in ancient China, which, in Chinese classics, are seen as the most typical of the Gold Age governors.

"The Bright King models his rule after Shun and Yao,

His virtues are things his people know little about."

"Thương Minh-Vương bắt chước Thuấn Nghiêu,

Lòng hiền đức nào ai có biết."

(Oracles Volume II- 123 - 124)

In his writings, Lord Master often uses this term to denote those rulers who treat their subjects as their own children and always place their wellbeing above his own.