HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Ngọc Hoàng

Ngọc Hoàng:

Theo văn hóa truyền thống các dân tộc Đông Á, vị chúa tể của các tôn giáo gọi chung là Ngọc Hoàng, thay thế cho vị chúa tể thứ nhất.  Theo Lão giáo, đây là vị trợ tá cho Vạn Thế Thiên Tôn, (gọi tắt là Đấng Thế Tôn), là một trong Ba Vị Thanh Khiết (gọi tắt là Tam Thanh), Ba Nguyên Thể của Đạo.  Đấng ấy cũng là vị có quyền năng cao nhất của Cao Đài trong Cao Đài Giáo được biết đến như là Ngọc Hoàng Thượng Đế.   Theo vũ trú quan của Phật Giáo, Đấng ấy đồng nghĩa với Sakra (1).   Theo thần thoại học của Hàn Quốc, Đấng ấy gọi là Haneullim.   Ngọc Hoàng hay Ngọc Đế được biết đến dưới nhiều danh xưng, gồm có Thiên Công, nguyên thủy chức là "Công Tước", thường được dùng bời thường dân; Ngọc Đế; Đệ Nhất Hoàng Đế; Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Người Việt Cổ đã sử dụng thần thoại Thần Trụ Trời để giải thích về nguồn gốc của thế giới. Sau này khi đạo Lão từ Trung Quốc du nhập vào Việt Nam thì Ông Trời mới được gọi là Ngọc Hoàng.

Open Wikipedia: Ngọc Hoàng Thượng Đế

Sakra: Theo Phật Giáo, Sakra được xem như chúa của các vị thần và, không như trong Ấn Độ giáo, Indra và Sakra là các vị thần khác nhau. Sakra được gọi Sakra Devanam Indra cai trị cõi trời Trayastrimsa, vốn nằm trên núi Meru và là cõi trời cao nhất. Các vị thần của cõi trời này không bất tử, từ đó sự ra đị của một Sakra sẽ mang vị Sakra kế tiếp lên ngôi. Theo Đạo Jainism, Sakra là Chúa Indra và trong các cõi trời của mình có các jina, các người chiến thắng tinh thần.

https://www.yogapedia.com/definition/7644/sakra

 

Thượng Đỉnh

 

Jade Emperor/Yu Huang Tai Di 玉皇大 帝/Ngọc Hoàng Thượng Đế

The Jade Emperor (Chinese: 玉皇; pinyin: Yù Huáng or 玉帝, Yù Dì) in Chinese culture, traditional religions and myth is one of the representations of the first god (太帝 tài dì). In Daoist theology he is the assistant of Yuanshi Tianzun, who is one of the Three Pure Ones, the three primordial emanations of the Tao. He is also the Cao Đài ("Highest Power") of Caodaism known as Ngọc Hoàng Thượng đế. In Buddhist cosmology he is identified with Śakra.[1] In Korean mythology he is known as Haneullim.

The Jade Emperor is known by many names, including Heavenly Grandfather (天公, Tiān Gōng), which originally meant "Heavenly Duke", which is used by commoners; the Jade Lord; the Highest Emperor; Great Emperor of Jade (玉皇上帝, Yu Huang Shangdi or 玉皇大帝, Yu Huang Dadi).

Open Wikipedia: Jade Emperor

̣(1) In Buddhism, Sakra is considered the lord of devas and, unlike in Hinduism, Indra and Sakra are different deities. Sakra is called Sakra Devanam Indra who rules Trayastrimsa heaven, which is at the top of Mount Meru and is the highest heaven. The deities of this heaven are mortal, hence the passing away of a Sakra will bring the next Sakra to the throne. In Jainism, Sakra is Lord Indra and in his heavens reside jinas, the spiritual victors.

https://www.yogapedia.com/definition/7644/sakra

Back to the Top