HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

LỘ CHÚT CƠ HUYỀN

Trần-thế lợi danh giấc mộng tràng.

Đời cùng Tiên Phật hạ phàm gian.

Hỡi ai tâm trí mau tầm Đạo,

Tầm Đấng hiền từ cứu thế-gian.

Khắp trong bá-tánh kề cảnh khổ,

Đạo-đức hiền lành kiến Tiên-bang.

Thiên-địa u-minh dĩ đạo tràng,

Thập bát chư hầu lụy há khan.

Đạo-lý tầm sâu sâu chẳng cạn,

Đời cùng ly-loạn khắp chư bang.

Thương hải tang điền ắt chẳng yên,

Thiên Địa diệt gian dĩ thiện riêng.

Cơ thâm họa diệc từ đây có,

Bộ máy thiên-cơ ắt đảo huyền.

Tuất-Hợi nhị niên giai tiền định,

Huờn lai Thượng-cổ mới bình yên.

Điên nầy vốn thiệt ở núi vàng,

Thương đời nói rõ việc lầm than.

Khuyên trong lê-thứ mau mau tỉnh,

Yên trí nghĩ suy biết đá vàng.

Ý gì Tiên-Trưởng muốn khuyên đời,

Mà đời lầm-lạc lắm đời ôi!

Đạo-đức nhuốc-nhơ mà sao đặng,

Tỉnh giấc mau mau mới kịp thời.

Bi-động từ tâm gọi mấy lời,

Chúng-sanh Nam Bắc lụy tuôn rơi.

Kim-Sơn xem thấy lòng tha-thiết,

Mà còn nhiều lắm chúng-sanh ôi!

Nam-Việt cúi lòn dài dặm-dặc,

Nhưng ấy chẳng qua tại lẽ trời.

Đạo-hạnh huyền-cơ khuyên đó kiếm,

Chẳng vậy sau nầy khó thảnh-thơi.

Cổ ngữ hằng ghi thậm khổ đa,

Tận diệt nhơn-gian trực tiên khoa.

Lão giả hậu qui nhơn ấu giả,

Ly-kỳ thiên định dĩ thiên-la.

Tây-Phương trở gót quá xa đàng,

Thương xót Nam-kỳ lại An-giang.

Đoái thấy xóm làng thêm bắt chán,

Yêu đời mê-muội luống bầm gan.

Thiên-Trước toà sen có chỗ ngồi,

Xuống trần chẳng dụng chốn cao ngôi.

Khắp trong Sáu-Tỉnh toàn giả dối,

Xá phướng tăng-sư tạo việc tồi.

Thiên-cơ thế-giới đà biến chuyển,

Từ rày trần-hạ lợi danh trôi.

Tu hành giả dối khuyên khá đổi,

Cúng kiếng trai đàn cũng nên thôi.

 

Hòa-Hảo, tháng 6 năm Kỷ-Mão.

 

Back to the Top

LITTLE REVELATION

Worldly fame and wealth is a long dream,

The Holy Beings descend on the doomsday brim.

Quickly seek the Tao, all the shrewd,

Find Lord Compassion to save the lay realm.

The globe is approaching a catastrophe,

Genuine devotees can ascend the Paradise,

Heaven and earth darken the shrines,

Eighteen vassals' tears hardly run out.

The Tao is deep that it is hardly fathomable,

On doomsday, all states are in great trouble.

A sea change makes no one feel safer,

Heaven and Earth kill evils and spare good-doers.

From now on, a karmic cleansing exists,

The heavenly machine must cause a crisis.

The Dog and Pig Years are predestinated,

Peace is only when Antiquity is reinstated.

This Crazy belongs to the Golden Mountain,

For people’s sake, I expound all their pains.

I urge folks to quickly awaken,

Contemplate to truly know what is golden.

Why does the Senior Fairy want to exhort?

But what a delusion for people in the world!

Morality is stained and hard to clear,

Quickly wake up so you can timely get there.

My empathy is so deep that I utter a few words,

Northerners and Southerners have a lot to suffer.

Kim Son seeing it can’t help being distraught,

But, sentient beings, you still suffer a lot more!

Nam Viet incurs a lengthy subjugation,

Which must be subject to heavenly operation.

Morals and Mystic are there to seek,

If you don’t, you will hardly enjoy a bliss.

Ancient scriptures have ever cited an apocalypse,

People will sit a reckoning on the world collapse.

Old people will turn into the youngster,

As predestined, a sky net is cast all over.

I find it too far to go back to the Pureland.

For Cochinchina's sake, I return to An Giang.

I quickly find the villages disheartening,

Their miserable delusion is infuriating.

In Buddhaland, my lotus seat is ready,

In the world, I don’t use a high society.

All the Six Provinces are riddled with fallacies,

With bigaré flags, monks commit indecencies.

As predestinated, the world has been changing,

From now on, fame and fortune will be drifting.

I urge faked practicers to quickly move on,

Ritualisms should stop once and for all.

 

Hoa Hao, in June of the Earth Rabbit (1939)

Back to the Top