HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Thơ Họa cho Lương Văn Tốt - Poem to a disciple

Ông LƯƠNG-VĂN-TỐT hỏi:

(Ông Tốt ở làng Mỹ-Hội-Đông, tỉnh Long-Xuyên)

Mộ đạo ơn trên chưa hiểu danh,

Xin ông phân cạn chúng nghe rành.

Ba ngàn thế-giới ai là chủ?

Mở lượng từ-bi dạy chúng-sanh.

ĐỨC THẦY đáp họa:

Vưng lịnh Phật Tôn chưa hiệu danh,

Ngặt vì pháp-luật khó phân rành.

Càn-khôn muốn biết ai là chủ,

Tu hành theo dõi đến mây xanh.

Vì sao thế-giới lại ba ngàn?

Học đã rành chưa đến hỏi han?

Đã lãm nho văn thì hãy đối,

Đáp lời cho vẹn kiến Tiên-bang.

Đời văn-vật say mê khổ thảm,

Người nào đà tường lãm nho-văn;

Xưa nay mèo-mả lung-lăng,

Làm cho quên mất đạo hằng thánh-nhơn.

Nay gặp kẻ có cơn thức-tỉnh,

Phận làm người thủng-thỉnh sửa-sang.

Tay xuống bút nói lang chuyện thế,

Bày đạo mầu cứu-tế nhơn sanh;

Kìa kìa các bực công-khanh,

Miễu son tạc để đành rành chẳng sai.

Hỡi ai kẻ học hay lo liệu,

Rứt bụi trần bận-biệu làm chi.

Làm cho rồi phận tu-mi,

Sau nầy sẽ thấy ly-kỳ Năm-Non.

Chừng Bảy-Núi lầu son lộ vẻ,

Thì người già hóa trẻ dân ôi!

Tu hành ắt được thảnh-thơi,

Lại xem được Phật được Trời báu thay!

Thân hành đạo đắng-cay phải chịu,

Phận làm người phải liệu cho xong.

Cần chi gạn hỏi viển-vông,

Làm người chưa vẹn khó hòng thảnh-thơi.

Nói nhiều lắm xe lơi tình nghĩa,

Chữ hiền lành trau-trỉa cho xong;

Thấy đời trần hạ long-đong,

Chẳng lo khó thấy Mây-Rồng hội kia.

 

Hòa-Hảo, tháng 6 năm Kỷ-Mão.

MR. LUONG VAN TOT asked:

(Mr. Luong at My Hoi Dong Village, Long Xuyen)

As devotees, we haven’t understood your style,

We’d appreciate if you could expound.

Who’s the Governor of Three Thousand Worlds?

Kindly teach sentient beings.

Lord Master replied:

I took Buddha’s order, not yet styled,

Lest the law should make me unable to define.

If you care to know who is the cosmos’ owner,

Practice till you reach the azure.

Why are the worlds to Three Thousands?

Have you learnt well enough to ask this question?

Only the Confucian erudite should challenge,

The right answer will send you to the Fairy Land.

The materialistic society has to suffer cataclysm,

Yet very few are well-versed in Confucianism.

They have hitherto been romantically unruly,

So that they forget their perpetual morality.

Now you meet someone who can awaken,

Take your time to improve as an human.

In writing, I touch on social actualities,

I exhibit the Tao to save laities.

Voilà! Look at those important aristocrats,

Their names will be shrined on plaques.

Be well-prepared, those with good education,

Get rid of the worldly dirt without hesitation.

You should have finished off your duties,

Then you will later see the Five-Hill prodigies.

When Seven-Mountains’crimson palaces unfold,

My folks, people will turn young from old!

Your practice will have you delivered,

Also to see Buddha and Heavenly Emperor!

The practicer must put up with bitterness,

Provided their human duties are accomplished.

What use is it to ask that far-away questions,

To be freed, you must fulfill human obligations.

Too much talk may loosen our solidarity,

You’d rather have cultivated your morality.

Seeing that the world has been drifting,

You must focus on the Dragon Gathering.

 

Hoa Hao, June, the Earth Rabbit Year

Back to the Top