HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

LỤC THÔNG

 

 

Lục Thông: Abhijna or Sadabhijna (skt)—Sáu thần thông mà chư Phật hay chư A La Hán đạt được qua tứ thiền:

1) Thiên Nhãn Thông: Divyacaksus (skt)—Khả năng thấy được tất cả mọi thứ trong sắc giới. Khả năng thấy cái mà mình muốn thấy.

2) Thiên Nhĩ Thông: Divyasrotra (skt) Khả năng nghe mọi âm thanh. Khả năng nghe và hiểu mọi ngôn ngữ—.

3) Tha Tâm Thông: Paracitta-jnana (skt—Tha Tâm Trí Thông hay khả năng đọc được tư tưởng của người khác mà các bậc giác ngộ đạt được cao hay thấp tùy theo sự thành đạt của bậc ấy.

4) Thần Túc Thông: Rddhi-saksatkriya-jnana (skt)—Khả năng đi bất cứ đâu và làm bất cứ thứ gì tùy ý—.

5) Túc Mạng Thông: Purvanivasanusmrti-jnana (skt)—Khả năng biết được quá khứ vị lai của mình và người.

6) Lậu Tận Thông: Asravaksaya-jnana (skt)—Khả năng chấm dứt nhiễm trược và đưa tâm đến chỗ giải thoát khỏi mọi dục vọng.

 

Back to Top

FIVE SUPERNATURAL POWERS

Abhijna or Sadabhijna (skt) Six miraculous or transcendental —Six magical penetrations—Six superknowledges—Six supernatural or universal powers acquired by a Buddha, also by an arhat through the fourth degree of dhyana:

1) Divyacaksus (skt)— Ability to see all forms—Clairvoyance—Deva-eye—Deva-vision—Divine sight—Penetration of the Heavenly Eye—Instantaneous view of anything anywhere in the form realm. Power to see what one wills to see anywhere.

2) Divyasrotra (skt)— Clairaudience—Deva-Ear—Divine hearing—Penetration of the Heavenly Ear—Ability to hear all sounds (ability to hear any sound anywhere). Power to hear and understand all languages.

3) Paracitta-jnana (skt)— Mental telepathy——Penetration into others’ minds or thoughts—Ability to know the thoughts of others or power to read thoughts, or knowledge of the minds of all living beings—Ability (power) to know the thoughts of all other minds which enlightened beings have to a greater or lesser extent depending on their spiritual achievements.

4) Rddhi-saksatkriya-jnana (skt)—Penetration of spiritual fulfillment (fulfillment of the spirit)—Psychic travel—Ability (power) to be anywhere and to do anything at will, or power to appear at will in any place and to have absolute freedom to do anything.

5) Purvanivasanusmrti-jnana (skt)—Knowledge of past and future of self and others or ability to penetrate into past and future lives of self and others (knowledge of all forms of former existences of self and others).

6) Asravaksaya-jnana (skt)—Ability to end contamination—Power to deliver of the mind from all passions—Penetration of the exhaustion (extinction) of outflows—Supernatural consciousness of the waning of vicious propensities, and the deliverance of mind from passions, or insight into the ending of the stream of transmigration.