HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Quy Y - 皈依

Khi nhắc đến ý nghĩa chữ Quy Y, trong bài Pháp luận “Lời khuyên Bổn đạo” mà Đức Thầy viết tại Bạc Liêu vào năm Nhâm Ngũ (1942), Ngài giải thích như sau: …"Ngày nay đã tỉnh-ngộ quy-y cùng Phật pháp. Như vậy cửa trường-sanh bất diệt các trò đã gặp nẻo, nương đèn trí-huệ, ly xuất phàm-trần, chán cảnh phồn hoa tìm nơi tịch-tịnh. Nhưng các trò tuy lòng mộ Đạo, chớ chưa hiểu rành nẻo bước đường đi. Hãy tạm xét chữ Quy-y cho thấu đáo: Quy là về, mà về đâu ? về cửa Phật. Y có nghĩa là vâng lời theo khuôn mẫu. Vậy Quy-y đầu Phật là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ-thiện cách nào ta phải từ-thiện theo cách nấy. Phật tu cách nào đắc Đạo rồi dạy ta, ta cũng làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác-ngộ điều gì chánh đáng thì khá vâng lời. Cần nhứt ở chỗ giữ giới luật hằng ngày.” Ngày nói trong một bài thi gửi một nữ tín đồ:

Qui y thì khá làm y,

Giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời.

(Thức tỉnh một nữ tín đồ ở Bạc liêu)

Taking Refuge

Referring to Quy Y, in one of His sermons, “Advice to My Fellow Adherents”, written in Bac Lieu in 1942, Lord Master explained thus: “You have now awakened to take refuge in Buddha Dharma. As such, you have met the path to immortality and, with your acumen, keep away from worldliness and opulence but seek for a tranquil place. However pious you were, you have not well understood how to go about it. Let’s elaborate the word “to take refuge”. It means ‘to return’, but where to? To Buddha’s gate. ‘Refuge’ is a set of principles which are to be adhered to. So, ‘to take refuge’ in Buddha is lean on Buddha’s gate and adhere to His teachings. As Buddha is compassionate, so too shall we be. As He practised and got fully enlightened then taught us, so too shall we do. If your Master exhorts you what is rightful, you should obey Him. Most importantly, you observe all his precepts daily."

He wrote to a female adherent in Bac Lieu 

If you take refuge, you must commit to it,

Stay mindful

and compassionately assist. 

̣(Wake up a female adherent in Bac Lieu)