HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

TẶNG ĐOÀN THANH-NIÊN ÁI-QUỐC

Do Đức Thầy sáng tác

Vừa nghe nói Đoàn Thanh-Niên Ái-Quốc,

Lòng Sĩ-Tăng bỗng bật sự vui say.

Âu là Trời đã sẵn bày,

Non sông chìm đắm có ngày phục-hưng.

Khắp Á-Đông tưng-bừng náo-nhiệt,

Nô-nức nhau kiến-thiết quốc-gia.

Kẻ sang hải-ngoại về nhà,

Người trong Tăng-lữ cũng là ước-ao.

Bấy lâu đã khát-khao tự-trị,

Thanh-Niên Đoàn chuẩn-bị xong chưa ?

Chừng nào sức mạnh có thừa,

Diệt-trừ kẻ bạo cho vừa lòng dân.

Gương trung-nghĩa Thánh Thần cảm-động,

Ắt có ngày mở rộng cơ-quan.

Từ Nam ra Bắc xa ngàn,

Nhưng lòng phải một mới toàn mưu hay.

Chừ dầu có đắng cay rán chịu,

Đợi cơ Trời kết-liễu thù chung.

Làm cho rõ mặt anh-hùng,

Làm cho địch-thủ rùng-rùng bó tay.

Vậy mới đáng làm trai Nam-Việt,

Chen vai cùng hào-kiệt Phù-Tang.

Gánh-gồng bảo-bọc giang-san,

Giữ-gìn biên-cảnh bằng-an đời đời.

Trăm họ mới thảnh-thơi nhàn-nhã,

Lo đắp-bồi văn-hóa ngàn năm.

Tham quan chừng ấy vắng tăm,

Mọt dân chừng ấy kiếm-tầm đâu ra.

Đôi lời thô-kịch ngâm-nga,

Tặng viên Đoàn-Trưởng gọi là yêu nhau.

Sài-Gòn, năm 1943.

TO THE PATRIOTIC YOUTH LEAGUE

By Lord Master Huynh

As soon as I heard of Patriotic Youth League,

I am ravished by this bulletin.

This must have been predestined,

Our sunken country hopes for her resurge.

The whole Eastern Asia’s zeal bursts,

To renew their nation-building era.

Many go home from their diasporas,

The same vows rise amid the Sangha.

You've long been dying for sovereignty,

Has the Youth League been ready?

When you've gathered enough might,

You’ll kindle people’s revenging delight.

Your loyalty and righteousness move Deities,

One day surely, you expand your authorities.

From the deep South to the far North,

All social sectors at one should go forth.

They'd rather put up with any bitterness,

Bidding time to finish off their joint targets.

Let you demonstrate your being bold,

And your enemy will surrender in droves.

Thus you're entitled Vietnamese man,

On a par with the brave of Japan.

You dutifully protect thy national border,

Ensuring your country be secure forever.

In order for your society to enjoy a leisure,

Cultivate your primeval culture.

There will then be neither corrupt officials,

Nor vermins in your government at all.

These humble verses I improvise,

I offer to the League Leader I admire.

 

Saigon, 1943

The Vietnamese mass celebrated the transfer of power between the French and Japanese

Vietnamese young people during the French colonial rule