HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

TAM TỰ KINH

San Zi Jing được viết vào thế kỷ 13 để hướng dẫn trẻ em những kiến thức cơ bản về các nguyên tắc, lịch sử, triết học của Nho giáo, đồng thời giúp chúng rèn luyện trí óc để làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình.

Nó được cho là của Wang Yinlin (王 应 麟 1223—1296), một học giả nổi tiếng của triều đại nhà Tống. Nó được sử dụng như chúng tôi sử dụng Grimm hoặc có lẽ là Little Golden Books (Những Quyển Sách Vàng Nhỏ); làm lớp lót cơ bản cho trẻ trước khi biết chữ.

Bởi vì giờ đây chúng ta có quá nhiều nguồn văn học và giải trí, chúng ta không còn có những câu chuyện về Horatio Alger, những độc giả của McGuffy, hoặc những hình thức xã hội thông thường khác để giao lưu với con cái chúng ta. Gần nhất chúng ta đến với những gì San Zi Jing cung cấp là Disney.

Source: Three Word Sutra

THREE WORD SUTRA - 三字经

The San Zi Jing was written in the 13th century to instruct children in the basics of Confucian principles, history, philosophy, and to brainwash them into working hard and striving to do their best. It is attributed to Wang Yinlin (王应麟 1223—1296), a noted scholar of the Song dynasty. It was used as we use Grimm or perhaps the Little Golden Books; as a basic primer for pre-literate children. Because we now have so many sources of literature and entertainment, we no longer have the Horatio Alger stories, the McGuffy readers, or other common forms of socializing our children. The closest we come to what the San Zi Jing provided is Disney.

Source: Three Word Sutra