HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

GỌI ĐOÀN CHIẾN SĨ

APPEAL TO FIGHTERS

GỌI ĐOÀN TRÁNG-SĨ

Hãy tỉnh giấc hỡi muôn ngàn tráng-sĩ,

Nhìn thời xưa hùng-vĩ nước nhà ta.

Bắc Nam một dãy san-hà,

Mồ-hôi giọt máu ông cha tài-bồi.

Trải qua cũng lắm hồi vận bĩ,

Rồi anh em tráng-sĩ đứng lên.

Liều mình đục (1) pháo xông tên,

Liều mình giết giặc xây nền tự-do.

Tiếng roi lại bình Ngô, sát Đát.

Sử xanh còn ngào-ngạt hương thơm.

Trông phường giá áo túi cơm,

Trông phường úy tử mà nhờm đi thôi.

Nay vận nước đến hồi thịnh-thái,

Chí anh-hùng ta hãy noi gương!

Một mai nước được phú-cường,

Tấm thân tráng-sĩ cột rường nhà Nam.

 

Sài-Gòn, tháng tư năm Ất-Dậu (1945)

Back to the Top

(1) Đục phá:  Đột phá

APPEAL TO THE FIGHTERS

To our millions of fighters, please wake up,

Let's see our country's old day grandeur.

North and South share the same borders,

Built up with the sweat and blood of forebears.

She had gone through so many disasters,

But we have never been lacking the fighters.

They dare assault against shells and bullets,

For the sake of freedom, they dare kill bandits.

Their whippings echo 'Pacify Ngô, Kill Tatars',

The history's fragrance still floats near and far.

Those who cling to others for living,

And those spiritless are worth despising.

Now the good time for the country arrives,

Let's follow in the footsteps of our valiant knights!

The day Nam Viet recovers and prospers,

The fighters will be the state pillars.

 

Saigon, April, the Year of Chicken, 1945

Back to the Top