HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Bình Ngô

Bình Ngô đại cáo (chữ Hán: 平吳大誥) là bản tuyên cáo viết bằng văn ngôn do Tướng Nguyễn Trãi soạn thảo vào mùa xuân năm 1428, thay lời Bình Định Vương Lê Lợi để tuyên cáo về việc đánh đuổi Quân Minh, khẳng định sự độc lập của nước Đại Việt.

Đây được coi là bản Tuyên ngôn độc lập thứ hai của Việt Nam, sau bài Nam quốc sơn hà. Bình Ngô đại cáo là tác phẩm văn học với chức năng hành chính quan trọng đối với lịch sử dân tộc Việt Nam và là tác phẩm có chất lượng văn học tốt đẹp.

Pacifying the Ngo state

Bình Ngô Đại Cáo, the Great Proclamation upon the pacification of the Ngo 吳 (the earliest title of the country in 1000 years of  Northern subservience) was an announcement written by Nguyễn Trãi in 1428 in lieu of the statement by King Lê Lợi to declare the total expulsion of the Ming invaders and affirm the independence of Greater  Việt.

This could be deemed the second Independence Declaration of Vietnam, following the Southern  State statement.  'The Ngo Pacification Declaration' is an administrative article of great literary value.