HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Kim Sơn Phật

NÚI VÀNG: Nghĩa của chữ Kim Sơn. Đây chỉ nơi cư ngụ và cũng là Phật danh của Đức Giáo Chủ. Năm 1939 có một dị nhân đến xưng tụng Ngài: “Kim Sơn Phật ấy giáng sanh đành rành”. Bán lộ giang hồ kính tặng Kim Sơn Phật (Thơ Ông Bán Chiếu). Thời gian sau, Ngài có xác định trong một bài thi khoán thủ “Kim Sơn Thượng Đẳng” 

(Trích từ http://www.pghhtuhaingoai.net)

 

 

Golden Mountain Buddha

Kim Sơn Phật is the Buddha of Golden Mountain which is the Buddha style name as well as that of the abode of Lord Master Huynh and Bodhisattvas.  In 1939, there was a stranger who visited and addressed Him thus: "Golden Mountain Buddha  has apparently descended." The Half-Way Rover respectfully offered this poem to Gold Mountain Buddha (latter called "Reed mat peddler's poem").

A while later, Lord Master confirmed this style name in one of His poems, titled 'Kim Son Thuong Dang‘, which can temporarily be translated to 'Golden Mountain Premier.'