HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

CUÔNG CA

Buông thả theo mối tình tự trong lòng mà cất tiếng hát lớn. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Khuyến quân tửu bôi mãn, Thính ngã cuồng ca từ” 勸君酒杯滿, 聽我狂歌詞(Cuồng ca từ 狂歌詞). 

SĨ CUỒNG CA: Sĩ: Bậc trí thức, người học thức giỏi, có danh vọng trong đời. Cuồng ca: Cuồng: bấn loạn tâm trí. Ca: hát. Là bậc trí thức giả điên, giả khùng để qua thời buổi. Sĩ Cuồng còn là biệt hiệu của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Ngài ra đời vì gặp thời Pháp thuộc nên giả dại, giả ngu; xưng nhiều danh hiệu như kẻ cuồng trí hoặc vô danh.v.v…như Sĩ Cuồng, Hồng Vân Cư Sĩ, Vô Danh Cư Sĩ…

 

TURBULENT SONG

Cuong Ca: the turbulent singsong or song. It refers to a literati who pretends mad to get by the day.  The author lets his feelings transported intro his voice which he makes louder. Bo Ju Yi: “With you a full bowl of wine,” “Listen to the words of my turbulent song.”

Si Cuong or Cuong Si is also the style name of Lord Huynh the Prophet. He was born under French colonial rule, which kept a close eye on any dissident, therefore, he pretended imbecile and rustic, and also called himself many other names such as Mad, Crazy or Anonymous, such as Madman, Red Cloud Practicer, Anonymous Practicer...

CUỒNG SĨ

狂士 Chỉ kẻ sĩ có chí hướng cao xa, dũng mãnh tiến thủ.

◇Mạnh Tử 孟子: “Khổng Tử tại Trần, hà tư Lỗ chi cuồng sĩ?” 孔子在陳, 何思魯之狂士? (Tận tâm hạ 盡心下) Đức Khổng Tử khi ở nước Trần, tại sao lại nhớ đến những đệ tử của ngài ở nước Lỗ, là những kẻ sĩ có chí hướng cao xa, dám dũng mãnh tiến thủ? § Đó là: “Cầm Trương” 琴張, “Tăng Tích” 曾晰và “Mục Bì” 牧皮.

Phiếm chỉ người cuồng phóng, không chịu trói buộc. ◇Tô Thức 蘇軾: “Lí Thái Bạch, cuồng sĩ dã” 李太白, 狂士也(Lí Thái Bạch bi âm kí 李太白碑陰記).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng Kẻ có tài nhưng bất đắc chí, trở thành bất cần đời, như điên rồ.

 

TURBULENT SCHOLAR

Si is the person who has a high aspiration and bravery to achieve his goals. Mencius said: “Confucius at the Chen state has yet thought his disciples at the Lu state, who are aspirant and brave. They are Jin Zhang, Zheng Ji, and Mu Bei.”

Si: the member of intelligentsia, who is well-educated, and reputed in society.

Cuồng is liberal and unwilling to accept restrictions. 

To Thuc: “Li Tai Bo, also a Mad gentleman”. Li Tai Bo is a poet who was very popular under the Tang dynasty.

Nguyen Quoc Hung's dictionary: The talented who has not fulfilled his aspiration thus becoming sour, frustrated and pessimistic.