HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

What's New? Bài Mới?

07/10/2022:  "Bóng Hồng", Thi Văn Giáo Lý (1940), "Orange Reflection", in 1940 Poem Collection.

02/07/2022: "Thi Xuân", "A Spring Poem", "Chú Thích", "Notes", in Thi Văn Giáo Ký.

21/06/2022: "Cho Sung Biện ở Hòa Hảo ở Hoà Hảo", " For Sung Bien at Hoa Hao", in Poem Collection, 1939

16/06/2022: "Mặc Tình Ai", "Whatever They Say", in Thi Văn Giáo Lý, Poem Collection, 1939.

04/03/2022:  "Cảm Tác", "Lyric", Thi Văn Giáo Lý, Poem Collection

08/02/2022: "Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồn ở Bạc Liêu",  "Waking Up A Female Adherent in Bac-Lieu", in Thi Văn Giáo Lý,

15/01/22: "Cám Cảnh Dân Nghèo", " Pity for the Poor", in Thi Văn Giáo Lý and Poem Collection.

23/10/2021: Tề Trang Công và Vợ Thôi Trử, Qi Zhuang Gong and Cui Zi's Wife: Sám Giảng Quyển 6, Ác Tà Dâm, Oracle Vol VI, Ten Evils, Lecherousness

20/10/2021:  An Lộc Sơn và Dương Quý Phi; Tripartite Romance of Yang Gui-Fei, Tang Xuanzong and An Lushan: Sám Giảng Quyển 6, Thập Ác, Tà Dâm, Oracle Vol VI, Ten Evils, Lecherousness

22/9/2021: FAQ stands for 'frequently-asked questions' which was added to the website to provide tips for the reader, that is, explanatory notes on different aspects of the website, such as how to navigate it more effectively. Your user experience is very important to us in both the form and the content of the website. 

17/09/2021:  Sám Giảng Quyển 6 vừa cập nhập, Oracle VI's new update is available.

09/08/2021:  Chú Giải Từ Ngữ Điển Tích "Bố Kình"; Explanatory Note on the proverbial phrase  "Bố Kình", Conjugal Adoration

21/07/2021: Sám Giảng Quyển I vừa mới cập nhật và cải tiến cách trình bày trên Mobile Phone, nhứt là thuộc Android, và thân thiện cho in ấn.  

Oracle Vol I update is available and is customized for printing and bilingual display on Endroid phone.

29/06/2021: Chú Thích chữ "Tửu, Sắc, Tài, Khí", Note on Wine, Lust, Wealth and Anger

30/05/2021: Giải Thích từ ngữ 'Di Tịch' trong quyển II Sám Giảng, trang 87.  

Explanatory note on 'Di Tịch' in the Vol II of Oracles, page 87.

13/05/2021: Sám Giảng Quyển Hai thiết kế cho màn hình phù hợp điện thoại cầm tay và in ấn. Oracle Vol II designed for display on mobile screen and printing.

29/03/2021: Quyển Ba thiết kế cho màn hình phù hợp điện thoại cầm tay và in ấn.   Vol III designed for display on mobile screen and printing.

06/02/2021: Quyển Tư thiết kế mới;  Volume IV redesigned

24/1/2021: Tên Nước Việt Nam trong dòng lịch sử: The Names of Vietnam in History

17/09/2020: Tiểu Sử Ô. Huỳnh Thạnh Mậu, bào đệ của Đức Huỳnh Giáo Chủ, A Synopsis of Mr Huynh Thanh MauLord Huynh The Prophet, in Hoa Hao Buddhists.

12/09/2020: "Vài Nét về Ông Thanh Sĩ", "Mr. Thanh Si's Synopsis"

15/08/2020: 'Khuyên Người Giàu Lòng Phước Thiện', "Be Charitable' in Poem Collection.

07/08/2020:  'Ô. Hồn-Quyên vào Chiến-Khu phỏng-vấn Đức Huỳnh Giáo-Chủ',

'From the Guerrila Base, Lord Master was interviewed by Hon Quyen', in Prose Collection.

07/08/2020:  ' Tuyên Bố' của Đức Huỳnh Giáo Chủ, 'Lord's Declaration', in Prose Collection

01/08/2020:  Bài 'Tình Yêu', 'Love' in French (L'Amour) , in Poem Collection

23/07/2020:  Bài 'Tình Yêu', 'Love', sáng tác 1946, in Poem Collection

11/07/2020: Tiểu Sử của Thi Sĩ Việt Châu; A synopsis of Poet Việt Châu, in Hoa Hao Buddhists

11/07/2020: "Thi Sĩ Việt Châu",  sáng tác 1945, Thi Văn Giáo Lý;  "Poet Việt Châu" Poet Việt Châu

22/6/2020:  "Hai Mươi Chín Tháng Chạp", sáng tác 1939, Thi Văn Giáo Lý: "The Twenty Ninth of December", Lunar Calendar, 1939, in Poem Collection

5/6/2020: "Gọi Đoàn Thanh Niên", "Appeal to the Young People", in Poem Collection, 1943 by Lord Master.

25/5/2020: "Bài Nguyện Trước Bàn Thờ Cửu Huyền", "Prayer before the Altar of Ancestors" ̣(Thi Văn Giáo Lý - Poem Collection)

21/5/2020: "Viếng Non Ông Két", "Mt Sir Parrot Visit" (Poem Collection)

17 May 2020: In  Poem Collection, Viếng Làng Mỹ Hội Đông, Visit to My Hoi Dong Village,

25 April 2020: in Poem Collection: Dặn Dò Bổn Đạo, Recommendations to Fellow Adherents.

5 April 2020:  In Glossary, Phật là gì?  What does Buddha mean?

22 March 2020:  In Poem Collection, "Đến Làng Nhơn Nghĩa": "A Visit to the Nhon Nghia Village", "Từ Giả Làng Nhơn Nghĩa": "Farewell to the Nhon Nghia Village".

17 February 2020: in Poem Collection:  "Tự Thán": "Lyric" , "Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi": "Farewell to My Fellow Adherents".

9 February 2020:  "The Working Farm Campaign", "Khuyến Nông" in Poem Collection

07 February 2020: 'Self-Cultivation', 'Trong Việc Tu Thân Xử Kỷ" in Prose Collection

03 February 2020:   A new article titled Hiệu Triệu", "Appeal", was added to the folder "Prose Collection".

 

 Notes: These translations may be revised and updated on each republication.

Ghi Chú: Những bản dịch này có thể tu chỉnh và kiện toàn mỗi lần tái bản.