HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

PHẬT LÀ GÌ?

CHÁNH VĂN

Phật giả là Giác giả. Giác giả là Tỉnh giả.

Khi Đức Thích-Ca thành Phật thì Ngài nói pháp tứ-đế mà độ đời trước hơn các pháp, và chỉ con đường Trung-Đạo cho người hành theo.

ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO CỦA PHẬT:

1.- Không trưởng-dưỡng xác thịt quá ư sung-sướng như: ăn nhiều, ngủ nhiều, chẳng lo làm công chuyện, chẳng học hỏi, vì sung-sướng thái quá thì sanh nhiều dục-vọng mê đắm, làm cho trí-đạo tối tăm, không thể đạt huệ được.

2.- Không nên hành xác hay ép xác-thịt thái quá như: phơi nắng, dầm sương, bỏ ăn, bỏ ngủ, làm lụng quá sức lực của mình, vì ép xác quá độ thì hay sanh bịnh-hoạn nhiều, người mà đa mang bịnh tật rồi, tinh-thần kém cỏi, mệt nhọc, trí-hóa lu lờ, không đủ sức học Đạo đặng.

Nên người biết Đạo chẳng ép xác thái quá mà cũng chẳng để nó sung-suớng quá độ, chỉ ăn ngủ có chừng mực, làm việc vừa sức mình, gìn-giữ sức khoẻ mới mong học được đạo-pháp.

Vậy, Phật chẳng buộc ai phải ăn ở khổ hạnh và cũng chẳng biểu ai ăn ở sung-sướng, chẳng ép ai ăn chay, chẳng xúi ai ăn mặn, tùy theo trình-độ và lòng nhơn của mình.

Điều cần yếu là phải:

Làm hết các việc từ-thiện,

Tránh tất cả điều độc-ác,

Quyết rửa tấm lòng cho trong sạch.

 

Bạc Liêu, năm Nhâm-Ngũ.

( SGTVTB 2004, 450-451 )

WHAT IS BUDDHA?

MAIN IDEA

Buddha is an Enlightened one. Enlightened one is an Awakened one. 

When Lord Sakyamuni became a Buddha, He started off by preaching the Fourfold Noble Truth, and pointed out the Middle Way for people to follow:

THE BUDDHA'S MIDDLE WAY

1.-Don't take so much care of own body such as eating, sleeping a lot, not concerned to work, not caring to learn, and developing lustiness which obscures acumen and obstructs mental sharpness;

2.-Don't put so much pressure on own body such as too much exposure to elements, neglectful of eating and sleep, overwork, and because of this, you may become so ill that  you can't be effective to learn dharmas.

A reasonable practicer neither presses hard on their body nor lets it be too comfortable, but eats and sleeps moderately, works within their limits, keeps themselves fit so that they can learn Tao.

Thus, Buddha neither forces anyone to lead a too ascetic life nor told them to lead a too comfortable one, neither urges anyone to be vegetarian, nor pushes them to be non-vegetarian.  It is up to their level of compassion. 

The essential is:

Do all the good things

Avoid all the evil ones,

Firmly cleanse your mind for purity.

Bac Lieu, 1942

( Oracles 2004, pp 450-451 )