HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

VIẾNG LÀNG MỸ-HỘI-ĐÔNG

(LONG-XUYÊN)

Canh-niên trổi bước thừa nhàn,

Để chơn đến viếng xóm làng Hội-Đông.

Về non dạ luống ước-mong,

Cám tình lê-thứ tuôn ròng lụy châu.

Lời thăm cùng khắp đâu đâu,

Hương thôn bổn-đạo lo âu mối giềng.

Tu là tu Phật tu Tiên,

Tu cho rõ biết chữ hiền ra sao.

Mùa xuân chưa có mưa dào,

Cũng như Đạo hạnh sắc màu chưa thanh.

Sớm chiều phủi sạch lợi-danh,

Tầm nơi chánh-giác cõi thanh đặng về.

Hỡi ôi, thấy chúng bớt mê,

Đạo mầu siêu-việt tập-đề là đây.

Tinh-thần hiệp vén ngút mây,

Vẹt cho rõ mặt tớ Thầy Hạ-nguơn.

Lòng thương bá tánh đòi cơn,

Dầu ai mua oán chác hờn mặc ai.

Chuông linh giục thúc bên tai,

Chúc cầu thạnh-trị thới-lai xóm làng.

Hiệp chung một cuộc chi-lan,

Rồng đà lố bóng đá vàng biết nhau.

Lọc-lừa hiểu đặng vàng thau,

Đem thân mua lấy mận đào thiên-nhiên.

Duyên lành rõ được Khùng Điên,

Chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần.

Làm sao khỏi chốn mê-tân,

Đào-nguyên vạn lượng tỏ phân kính sùng.

Thánh-nhơn ghi sách Trung-Dung,

Hiền-nhơn thức-tỉnh biết dùng người ngay.

Hội thanh hiệp mặt vui-vầy,

Gắng công cố chí lòng nầy chẳng phai.

Vinh-hoa dường thể cúc mai,

Cuối mùa tàn rụi lâu dài đặng đâu.

Thích-Ca Đạo vị huyền-sâu,

Rạch tim xem được một bầu linh-quang.

Mảng còn tư-lự tình-tang,

Thuyền từ tới bến thanh nhàn bớ dân.

Hóa-công chí thiện cầm cân,

Công-bình thưởng phạt thứ-dân nào tường.

Sum-vầy chiếc nhạn sâm-thương,

Nho-văn cảm-kính hiền lương của người.

Se-sua nói nói cười cười,

Cao sâu lý-diệu vàng mười khó mua.

Trần-gian thiếu trái chi chua,

Bây giờ trái ngọt không mua bởi mình.

Tới đây cạn lẽ phân-minh,

Quyết đem chơn-lý đặng gìn Phật gia.

Tài sơ trí siển nôm-na,

Mặc tình chê ghét phận ta ta tường.

Thoảng qua mùi diệu phô-trương,

Kêu dân mau tỉnh trong trường mộng xuân.

Keo sơn đâu cật liền lưng.

Thấy trong bá-tánh nửa mừng nửa lo.

Mừng là mừng việc hay-ho,

Lo là lo việc ốc-sò trải qua.

Tỉnh tâm mượn lấy thi-ca,

Giác-dân hướng-thiện chánh-tà phân-minh.

Rèn lòng giữ dạ sắt-đinh,

Đừng phai đừng lợt thân mình thảnh-thơi.

Biển trần lao-lý diệu-vơi,

Khổ tâm chắt lưỡi chiều mơi phủi rồi.

Nhìn xem tâm não bồi-hồi,

Sơ nhi đã lậu phá mồi vinh-vang.

Chừng nào kim phụng hòa-loan,

Đông Tây vô lự mới an sự đời.

Thừa vưng sắc-lịch của Trời,

Cùng ông Phật-Tổ giáo đời khuyên dân.

Bấy lâu chạnh cám ô-ngân,

Bây giờ hiệp mặt phân-trần sạ-dươn.

Dập-dồi gió kép mưa đơn,

Đau thương vì bởi nghĩa ơn chẳng tròn.

Bày ra thiên-lý héo-von,

Giấu trong tim-óc lòng son chẳng đành.

Trải qua một lúc sỏi-sành,

Trung-Ương hòa-hiệp mới đành lòng đây.

Hoàn-cầu trái-đất chuyển xây,

Gớm-ghê cho chúng phơi thây muôn ngàn.

Ngày nay đạo-đức chẳng màng,

Rồi sau dẫu có tiền ngàn khó mua.

Biển sông lặn-lội hơn thua,

Tự thân tạo lấy mà mua cái sầu.

Phật, nhơn, tạo hóa một bầu,

Kẻ thanh người trược mới hầu khác nhau.

Thân nầy sá quản cần lao,

Miễn cho bá tánh được mau an nhàn.

Ngũ niên viễn lự cơ hàn,

Đến chừng qui phục Hớn-Đàng mới yên.

Bao la cảnh Phật cõi Tiên,

Tòng mai liễu trúc hữu duyên khoe màu.

Ngũ vân năm sắc năm màu,

Kia qui nọ phụng lao-xao vui mừng.

Vang-vầy sấm nổ chuyển-luân,

Kiểng-tiên lộ vẻ vui mừng cha con.

Bấy lâu nghĩa nọ tiêu mòn,

Ngày nay hiệp mặt hết còn thở-than.

Các nơi liệt-quốc chư-bang,

Chúc cầu bình-trị trướng-loan sum-vầy.

Bây giờ làm việc tà-tây,

Ngày sau bị khốn tội rày điêu-ngoa.

Biết khôn tìm kiếm ma-ha,

Một-câu lục tự nhà nhà bình-an.

Xa-xuôi đường sá dặm tràng,

Khó bề lui tới rỗi nhàn lao-lung.

Lo bề cúc-dục cội thung,

Nghe lời Thầy dạy việc chung của đời.

Bút nghiên tạm gát đợi thời,

Chúc cho bá tánh xét đời biết ta.

 

Mỹ-Hội-Đông, ngày 22-1 Canh-Thìn

Trở Lên Trên

VISIT TO MY HOI DONG VILLAGE

(LONG XUYEN)

Strolling on the Year of Metal Dragon (1),

We set foot in the village of Hoi Dong(2).

Back home at mountains, We always aspire,

Streaked with tears, thinking of their plight.

From our enquiry all over the place,

Rural adherents yearn for a moral base.

To practice is to learn from Buddhas or Fairies,

It is to work out what nobility is.

Spring drenchers have not yet commenced,

As if your morality had not yet been enhanced.

From dawn to dusk, get rid of self-interests,

Seek Bodhi (3) to ascend the realm of pureness.

Alas! Folks should be less self-immersing,

The Tao is the best to explicate your suffering.

Earnestly lift the cloud, a lofty gray,

Till Master and disciple meet at the Lower Age.

Our agape love is very tender,

Though someone trades it off for rancor.

The sacred bell tolls precipitately,

May the village enjoy peace and prosperity.

Once Chi and Lan grass (4)  become a unity,

At Dragon’s dawn, rock and gold encounter.

Strain hard for gold in the brass mixture,

Exchange your lay body for natural delicacy.

By a good cause (5), you know Mad and Crazy,

It’s due to your previous life’s good grace.

Find out how to escape the delusive place,

This is one of the happiest ideal spaces.

The Saints appeal for the Middle Way (6),

The conscious noble use the straight.

The assembly of noble people is jubilant,

Endeavor to the end and be persistent.

Opulence is like margaretta and ochna,

By the end of their season, they soon wither.

Mystical is the Tao of Sakyamuni Gautama,

Who split his heart to see a divine aura.

Don’t procrastinate nor float,

And you’ll be delivered by the Mercy Boat.

The Creator is excellent at adjudicating,

Always fair is his rewarding and punishing.

When the Sam and Thuong stars are united,

Confucians toward their integrity are excited.

Though people gaily emulate one another,

Their insights’ depths alone really matter.

The sour fruit are not lacking in society,

The fruit are sweet now, you should buy them quickly.

We’ve hitherto expounded our sermons,

Firmly tell the truth to guard the Buddha pantheon.

Our talents are very ordinary,

Rejected or detested, We don’t take it seriously.

A transient show is of a special perfume,

It calls folks to wake up from a spring dream.

Glued together, shoulder to shoulder,

Their conduct makes Us half joyous, half anxious.

We’re joyous seeing their positive side,

Anxious anticipating their coming plight.

We borrow poetry to get them mindful,

Of how to follow the good and avoid the evil.

Train your mind in iron-clad resoluteness,

Never waver and you will be free of harness.

The temporal sea of sufferings is immense,

Yet, groaners soon forget their sad experience.

The observation causes our palpitations,

Old-day tales have shown deglorifications.

When the Luan bird meets her phoenix ,

No hostile East and West means global peace.

Under the Lord and Patriarch Buddha’s decree,

We’re commissioned to teach to the wordly.

Like the cowherd and weaver with black crows,

Now that We meet, all our feelings should flow.

Through myriad mishaps in hasty succession,

We grieve ‘cause of overdue obligations.

As celestial disasters are sweeping through,

We can’t bring ourselves to keep it from you.

Having experienced a tough time,

Till the Central unity, We can’t be satisfied.

The rotating Earth makes a global change,

Awful thousands of cadavers cover a wide range.

If you disregard morality today,

You can’t buy it later even with heaps of money.

If you wade through seas of loss and advantage,

It is the depression that you'll end up with.

Buddha and humanity share the same creator,

One is pure, the other impure, it makes them differ,

We don’t care about our hard labor,

Provided all folks should soon be delivered.

The next five years incur deprivation,

People will suffer till the Han’s era restoration,

The Buddha and Fairy lands are immense,

Pines, ochnas, willows, bamboos, entrance.

The five clouds have five tints in five colorings,

Voilà! Turtles and pheonixes are frolicking.

Thunders rumble with sounds being strident,

The Idyll unfolds to greet parents and their children.

So far their loyal relationship has waned,

Today in their reunion is no more complaint.

To all the nation states in a political parlance,

May you enjoy accord and good governance.

If now you do things morally adverse,

You’ll bitterly suffer from your sins afterwards.

If you’re smart, seek the Maha,

Peace should come to those who recite Amitabha.

The long road is not easy to go on,

It’s hard for Us to frequent as often as We want.

Take a good care of your parents,

In temporal matters, follow the Master’s guidance.

We leave off writing and wait for our prime time,

May you soon know Us by deepening your insight.

 

My Hoi Dong, 21 January Metal Dragon (1940)

Back to the Top

1.-Canh Thìn, 1940

2.-Its full name is Mỹ Hội Đông, a rural commune (xã) and village of the Chợ Mới of An Giang provincem Vietnam. It is located within the whole islet of Ong Chuong, facing the Hau River and Southern bank of the Vam Nao River.

3.-Bodhi: Enlightenment

4.- Good cause: https://en.wikipedia.org/wiki/Nidana

5.-Trung Dung, Middle Way, Middle Way, 中庸:https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Way

6.-The Noble Assembly or Assembly of Saints, convened by Buddha and Saints to gather those who are leading pure lives.

7.-The two categories of flowers are well-known for their beauty and bloom in Spring and Autumn, however, they do soon fade. This is an analogy to the volatility of worldly glories and opulence.

8.-Old tale allusion: many poets in old East Asia often used this type of allusion to indicate that people find it hard to meet unless they try very hard to improve their situation. Lord Master implied that, even though the two stars never meet each other, like the Buddha Master of the Western Peace has disappeared and left his former teaching ground for a long time, now that he returned by transmigrating, it would be a very good opportunity for him to reunite with his disciples.

9.-Luan Bird, Chim Loan or Hoang (Vi), 鸞(Ch), is the name of the female phoenix, 鳯, a legendary bird which was popular in East Asian and Ancient Greek mythology. In this context, Lord Master referred to the meeting of Phoenix and Luan as the reunion of Master and his disciples on the Saintly Assembly when the Golden Age returns.

9.-Maha