HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

MA HA: Phạn ngữ Mahâ , nghĩa: rộng lớn. Sự rộng lớn của Ma ha ví như hư không, không giới hạn. Ma ha thường chỉ Đại đạo tức là cái căn gốc để hành giả tìm về để trực kiến chơn như, tự tánh.

 

Maha: Pali: Mahâ, meaning 'Greatness'. Maha's greatness is comparable to the void, the unlimitedness. Maha often designates the Great Tao, the root where the practicer seeks to return and face their Buddhahood, Suchness, etc