HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Mt Sir Parrot, Chau Doc City, An Giang

VIẾNG NON ÔNG KÉT

Non Tiên gió mát toại lòng thay,

Tức cảnh thi văn nhả một bài.

Cố tưởng ước mơ về nhược thủy,

Ngặt vì không cánh lấy gì bay.

* * *

Dắt xác phàm phu viếng non Đoài,

Hỏi nhờ đá cục ngủ đêm nay.

Chư sơn Bảy núi đều qui tựu,

Thầy tớ cảnh Tiên rõ mặt mày.

* * *

Nhìn xem cây lá gió lung-lay,

Sáng lại lui chơn trở gót hài.

Vậy hỡi chư Thần mau nối gót,

Theo Thầy dắt chúng khỏi nồng cay.

* * *

Lầu đài núi Cấm lộ nay mai,

Thức tỉnh chúng-sanh mới tỏ bày.

Khuyên dạy dân tình minh đạo-đức,

Tu hành được thấy cảnh Bồng-Lai.

 

Trên non, Ngày 14 tháng Giêng năm Canh-Thìn

(Đức Thầy đọc bốn bài nầy cho ông Hương-giáo ở Thới-sơn (Châu-Đốc) viết tại trên non và khi về nhà, Đức Thầy còn đọc lại cho anh em tín-đồ chép)

Back to the Top

MT SIR PARROT VISIT

Mt Fairy’s cool breeze is a real delight,

I improvise a poem, inspired by the sight.

An odyssey to My dreamland is conceived,

Yet, without the wings, I can’t take a flight.

* * *

I guide our lay bodies to the hill height,

Asking rocks to let Us rest overnight.

The Seven Mountain Gods all meet up,

To Mt Fairy, Master and disciples have insight.

* * *

Foliages flutter with the wind going by,

We go back at the early rays of sunrise.

So, to all the Gods, follow in My steps,

With Master, take people out of their plight.

* * *

From Mt Forbidden will castles soon arise,

Only to wake people up, I bring it to light.

I exhort people to shine their conduct,

Practice in order to ascend the Paradise.

 

On the Hill, on 14 January, Metal Dragon (1942)

(Lord Master read these four section poem to the Village Master at Thoi Son (Chau Doc) which he wrote while on the hill and, back home, He dictated to his disciples)

Back to the Top

Chúng ta đọc thấy trong quyển Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ, mỗi bài đều có ghi năm, tháng, ngày và sáng tác ở đâu. Tính từ sau ngày 18 tháng năm năm Kỹ Mão Đức Thầy thuyết pháp, trị bệnh, và viết ra giảng kệ, thi bài, có nội dung giáo lý thắm đượm Phật Pháp; tại làng Hòa Hảo Ngài viết bốn quyễn Sám Giảng và nhiều bài văn thơ, cho đến lúc đi viếng non Ông Két Ngài ứng khẩu ngâm lên bốn bài thơ thất ngôn tứ cú, có ông Hương Giáo Tập ở Thới Sơn cùng theo chuyến viếng non và viết tốc ký ngay trên non đề ngày 14 tháng 1 năm Canh Thìn có trình qua Đức Thầy bản viết nầy và được Ngài công nhận. Từ khi Đức Thầy khai đạo đến giờ chỉ có bài “ VIẾNG NON ÔNG KÉT” mới đề viết trên chỗ lạ. Ta có nên tự đặt câu hỏi: Tại sao Đức Thầy viếng non Ông Két trước hơn đi dạy đạo đâu đâu không? Chính sự thắc mắc ấy ta mới thấy sự viếng non Ông Két của Ngài là để kêu gọi chư thần theo Ngài xuống thế độ đời:

“Vậy hởi chư thần mau nối gót,

Theo Thầy dắt chúng khỏi nồng cay”

Sau khi đi Viếng Non Ông Két về mới khởi sự đi các nơi truyền đạo. Điều đáng lưu ý là điểm đầu tiên Ngài đến là làng Mỹ Hội Đông. Nơi đây Ngài có sáng tác bài: Viếng Làng Mỹ Hội Đông. Chấm hết bài viết Ngài đề: Mỹ Hội Đông 22-1 Canh Thìn. Tôi trình bày sự kiện nầy hy vọng tạo một cảm giác dễ chịu cho người đọc hiểu chuyến Viếng Làng Mỹ Hội Đông là chuyến viếng mở màn, có liên quan mật thiết trong công cuộc châu du thuyết Pháp độ đời. Chuyện tôi nói: Dòng họ Lâm ở làng Mỹ Hội Đông có những cống hiến rất lớn cho Đức Thầy, PGHH là nói qua sách vở.

Trích đoạn trong cuốn sách tựa:

“Đức Thầy và Làng Mỹ Hội Đông” của cư sĩ Trường Thanh, dẫn giải bởi cư sĩ Lê Minh Triết (Hòa Hảo Lê)

Through the Collection of Oracles and Poems, each article has its date and place of composition. As of the 18th of May, Wood Rabbit, Lord Master preached, cured diseases, and wrote out oracles, odes and poems, whose contents are imbued with Buddhism; at the Hoa Hao village, He wrote Four Volumes of Oracles and several proses and short poems, till He visited Mt Sir Parrot. He improvised Four Four-Line, Seven Words poems. The Village Educator Tap of Thoi Son who joined the visit as a stenographer, dated them the 14th of January, Metal Dragon, which he presented to Lord Master and which was approved. Since Lord Master launched the mission till he wrote ‘Mt Sir Parrot Visit’ whose such titling to me sounds unusual. We may wonder: why did Lord Master visit Mt Sir Parrot prior to making preaching trips somewhere? This question prompts us to think that the visit to Mt Parrot was aimed at mobilising Gods from the mountains to descend for world salvage. 

“So, to the gods, follow My steps,

With Master, guide people out of their plight.”

After His Mt Sir Parrot visit, He started His mobile preaching at different places. Noticeably, the starting point where He arrived at was My Hoi Dong village. Finishing the article, He dated My Hoi Dong, 22 January, Metal Dragon. I stated this in the hope of creating a comfortable impression for the reader to understand the visit to My Hoi Dong was the first trip leading up to His more comprehensive preaching voyage. What I meant is: the Lam clan at My Hoi Dong Village has made significant contributions to the Lord Master of Hoa Hao Buddhism from an literary point of view.

Extract from ‘Lord Master and My Hoi Dong Village’ by home practicer Truong Thanh, quoted by home practicer Le Minh Triet (Hoa Hao Le)

Note:  Translated Mt Parrot is a simple version of Mt Sir Parrot, with 'Sir' added to show respect for the resident deities living on it.