HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

̣ BẢY NÚI: Nghĩa của chữ Thất sơn, tức là bảy núi ở vùng tỉnh Châu Đốc, gần biên thùy Miên-Việt. Bảy ngọn núi ấy gồm có:

1.- Anh Vũ sơn (núi Két): Cao 125m, thuộc xã Thới Sơn, quận Tịnh Biên (Châu Đốc). Sở dĩ núi nầy lấy tên núi Két, là vì trên chót mỏm đá giống hình mỏ chim két.

2.- Ngũ Hồ sơn (Núi Dài Năm Giếng, gần núi Két): Chưa biết rõ cao bao nhiêu thước, trên giữa núi có 5 giếng nước nhỏ.

3.- Thiên Cẩm sơn (núi Gấm Trời): Cũng có tên là núi Cấm, cao 716m, dài 7.500m, ngang 6.800m, nằm giữa hai quận Tịnh Biên và Tri Tôn (Châu Đốc). Núi nầy khi xưa có tên núi Gấm. Có lẽ vì các rặng cây xanh và các chỏm đá trắng, trên núi có “Tứ vi mây phủ nhiễu đoanh” mà hiện ra màu gấm vóc đẹp xinh. Nhưng sau nầy có mang tên núi Cấm là vì khi xưa Hoàng tử Nguyễn Ánh bị giặc Tây Sơn truy nã, có ẩn ánh tại núi nầy, các quan ra lịnh cấm không cho dân chúng đến, viện lẽ nói nơi đây có nhiều ác thú.

-Cũng có người cho rằng vì Đức Phật Thầy Tây An tiên tri ngày sau tại núi nầy sẽ có đền vàng điện ngọc của Thánh Vương, nên Ngài cấm các đệ tử không cho cất chùa hay ở trên nầy để tránh sự làm ô uế non linh. Điều nầy, Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng có căn dặn tín đồ như thế.

4/- Liên Hoa sơn (núi Tượng): Cao 115m, dài 600m, ngang 400m, thuộc xã Ba Chúc, quận Tri Tôn (Châu Đốc). Sở dĩ có tên núi Tượng vì đứng xa nhìn lên chót thấy giống hình con voi.

5/- Thủy Đài sơn (núi Nước gần núi Tượng): Cao 50m, cùng thôn với núi Tượng.

6/- Ngoạ Long sơn (núi Dài): Cao 580m, dài 8.000m, thuộc quận Tri Tôn (Châu Đốc). Người ta đặt tên như thế vì núi nầy dài tới 8 cây số ngàn giống hình con rồng nằm.

7/- Phụng Hoàng sơn (núi Tô): Cao 614m, dài 5.800m, ngang 3.700m, thuộc quận Tri Tôn (Châu Đốc). Trên đây là dẫn theo tài liệu nhiều người kể lại, nhưng xét ra miền bảy núi còn có nhiều ngọn núi nữa, như núi Trà Sư, núi Bà Đội Om, núi Nam Vi, v.v…Vì vậy nên danh từ Thất sơn (bảy núi) còn có nghĩa chỉ chung tầt cả đồi núi thuộc tỉnh Châu Đốc.

Ông Ba Thới có câu: “Mắt đoái nhìn Tiên cảnh Thất sơn, Ngùi ngùi nhớ Chúa đội ơn lộc Thầy”.

Đức Thầy nay cũng bảo: “Miền bảy núi mà sau báu quí”.(Kệ Dân, Q.2)

Hoặc là:

Trên Bảy Núi còn nhiều báu lạ, Rán tu tâm dưỡng tánh coi đời”.(Kệ Dân, Q.2)

Chú Giải:  "Khuyên Người Đời Tu Niệm" Q. 2,  by Lord Master Hoa Hao.

Summary Explanation: the Oracle Vol 2: Madman's Ode.

Reference: Vùng Bảy Núi /

Thượng Đỉnh

SEVEN MOUNTAINS: that is the cluster of seven mountains which appertain to the Chau Doc precint, near the Cambodian-Vietnamese border as follow:

1. Mt Parrot: is 125m high, of Thoi Son village, Tinh Bien Township, Chau Doc City. The reason for its being named Mt Parrot is that, on its peak, there is a rock which looks like the back of a parrot.

2. Mt Five Lakes (Mt Long with five wells, near Mt Parrot): its height not yet known. Its middle has 5 small wells.

3. Mt Brocade (Heaven Brocade): also called Mt Forbidden, 716m high, 7500m long, located betwen Tinh Bien and Tri To Townships (Chau Doc). This mountain used to be called Mt Brocade. It might be because of its lush green clusters and white rocks, “Four courners were surrounded by spiralling clouds” which make it look beautiful like brocade. But later, it carried the name Mt Forbidden because Prince Nguyen Anh while he was tracked down by Tay Son aggressors, went hiding in this mountain and his officials forbade people’s access, warning that the mountain had a lot of fierce animals.

-Others suggested that Lord Master Buddha of Western Peace predicted that, in the latter days, this mountain would have golden castles of a Saint King, thus He forbid his disciples building temples or hermitages on this sacred mountain lest they should tarnish it. So did Lord Master Huynh the Prophet do His disciples.

4. Mt Lotus (Mt Elephant): 115m high, 600m long, 400m wide, of Ba Chuc village, Tri Ton Township (Chau Doc). The reason for it is that, from the top of it, one can see an elephant like figure.

5. Mt Water Tower (near Mt Elephant): 50m high, of the same village with Mt Elephant.

6. Mt Lying Dragon (Mt Long): 580m high, 8,000m long, of Tri Ton Township (Chau Doc). It is so named because it is as long as 8km and looks like a lying dragon.

7. Mt Phoenix: 614m high, 5,800m long, 3,700m wide, of Tri Ton Township (Chau Doc). The above are drawn from the narratives of many people. But given there are other mountains not above mentioned, such as Mt Tra Su, Mt Ba Doi Om, Mt Nam Vi v.v. Thus the Seven Mountains mean all the mountains and hills belonging to Chau Doc province.

Mr Ba Thoi has this: “Glancing at the Idyllic Seven Mountains, Sadly I miss the King and thank the Master.

Lord Master also said: “The Seven Mountains will have precious treasures in the latter days.” (Madman’s Ode, V. 2)

Or:

“On the Seven Mountains are there many strange treasures,

Practice hard to be able to see how the world unfold.”

(Madman’s Ode, V. 2)

 

 Back to the Top