HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

HÀN TÍN: Người ở đất Hoài Âm, nước Sở (Trung Hoa) sanh thời Tần, Hớn và Sở. Nhà rất nghèo, Tín thường đi câu cá đổi gạo; lắm khi cơm chẳng đủ no, Tín phải ăn nhờ nơi bà Phiếu Mẫu, nhưng Tín tích cực học hành binh pháp và lúc nào cũng mang theo mình một thanh kiếm.

Ngày nọ, Tín đem cá ra chợ bán, có bọn thanh niên côn đồ, đứa cầm đầu nhục mạ và bảo Tín:“Nếu không dám giết hắn thì phải luồn qua trôn hắn mà đi”. Qua phút suy nghĩ kỹ, Tín liền cúi mình chun luồn qua trôn kẻ côn đồ. Mọi người ở chợ cười vang lên chê Tín là hèn nhát.

Duy chỉ có thầy tướng số tên Hứa Phụ biết Tín là bậc nhân tài chưa gặp vận. Khi chú cháu Hạng Vũ khởi nghĩa đánh Tần. Tín tìm đến đầu quân, nhưng họ Hạng không rõ chê Tín là kẻ luồn trôn vô dụng, cho Tín làm quân vác kích theo hầu, mặc dầu quân sư Phạm Tăng biết Tín có tài, đã nhiều lần tiến cử song Hạng Vũ vẫn không nghe.

Lúc bấy giờ Hán Vương (Lưu Bang) chuẩn bị đánh Sở, binh mã đầy đủ, nhưng còn thiếu một viên đại tướng, chỉ huy quân đội trong cuộc đông chinh nên Trương Lương phải đi tìm bậc kỳ tài để giao phó chức vụ tối quan trọng ấy. Ngày nọ nhân khi ghé nhà Hạng Lương (chú Hạng Vũ), Trương Lương bắt gặp trên bàn một tờ biểu của Tín bày tỏ về việc chính trị lợi hại với chú cháu Hạng Vũ. Trương Lương toát mồ hôi nghĩ rằng: nếu người khác biết dụng Tín sẽ chiếm cả thiên hạ. Trương Lương tìm cách dụ được Tín và viết mật thư giới thiệu với Lưu Bang, nhưng Lưu Bang cũng chưa rõ được tài nên chỉ cho Tín làm quan giữ kho lương thực. Sau nhờ Tiêu Hà và Hạ Hầu Anh hết lòng tiến cử và Hàn Tín đưa thư giới thiệu ra, Lưu Bang mới trọng dụng, đoạn làm lễ Bái Tướng phong Tín làm Phá Sở Đại Nguyên soái, điều khiển ba quân đánh Sở.

Qua thời gian huấn luyện binh tướng tinh thông chiến pháp. Tín đem quân đánh chiếm các nơi; đi đến đâu giặc đều tan vỡ đến đó. Các nước Tề, Yên, Triệu bao lần phải khiếp uy, binh tướng của Hạng Vũ mấy lượt phải mất vía kinh hồn trước tài hành quân thần tốc đầy thao lược của Tín. Nhứt là trận đánh ở Huỳnh Đương, tiêu diệt hơn 20 vạn quân của Hạng Vũ; và trận đại chiến ở Củu Lý Sơn một trận quyết định sự tồn vong giữa Hán và Sở làm cho quân Sở hoàn toàn tan rã. Hạng Vũ phải chấm dứt cuộc đời uy dũng ở bến Ô Giang, bởi không địch nổi với mưu lược của vị anh hùng đất Hoài Âm.

Đức Thầy nhắc điển tích trên đây, ý muốn nói vì thời vận chưa đến, Ngài phải ẩn nhẫn đợi thời và cam chịu lắm nỗi gian truân, thế nhân khinh bỉ, nhưng đến một ngày kia, Ngài sẽ:

“Đem tài thao lược giúp non sông”. (bài Dụng Kinh Quyền)

Thì:

Sau danh thể xạ hương khắp chốn”. (Kệ Dân, Q.2)

Và chừng đó:

“Bá gia mới biết người Khùng là ai”. (Sấm Giảng, Q.1)

Thượng đỉnh

HAN TIN: He is of Hoai Am land, Chu State (Qin’s China). He was born under Qin, Han and Chu dynasties. His family is very poor. Xin often goes fishing for rice; at times, when the rice is not enough, Xin has to eat from Mrs. Poll Mau, but Xin actively learns martial arts and always carries a sword.   

One day Xin brought fish to the market for sale, there were young thugs who insulted and told Tin: "If you don't dare to kill him, you must pass him off". After thinking carefully, Xin immediately kneeled and crawled through the thugs. Everyone at the market laughed, deeming Xin a coward. Only the Fortune teller named Hua Phu knew of him that he was a talented man who had not met his time yet.

When Xiang Wu and his uncle uprose against Qin, Xincame and enlisted. But as Xiang Wu unwittingly underestimated him as a useless through bottom crawler, assigning him as a mobile porter, even though the advisor, Pham Thiang, knew Xin as a talented man, and several times nominated him to higher positions, but to no avail. By then, King Han (Liu Bang) prepared to fight Chu and, though he had enough soldiers and horses, he lacked a general commandant for the army in the East expedition, therefore Ziang Liang must seek an excellent person for that important position.

One day, when he dropped at Xiang Ba’s (Xiang Wu’s uncle), Ziang Liang came across on the table a proposal by Han Xin expounding political strategies with Xiang Wu. Zhang Liang sweated and thought: Those who know how to use Xin will conquer the world. Thus he sought to win Xin over and wrote a secret letter to Liu Bang, but Liu Bang who has not know Xin’s talent, thus appointed him for storeman of food. Later, owing to Xiao He and Xia Hou Ying’s devotion to helping him, Liu Bang promoted Xin and held a general appointment ceremony for Xin to be the anti- Chu Generalissimo, commanding the troops to attack Chu.

After a period of training soldiers versed in strategems, Xin took them raiding places far and wide; wherever his army went, they were like border breaking waters. Qi, Yan, Zhao, States had so many times been awe-struck, even the generals and soldiers of Xiang Wu facing the frightening speed and maneuverbility of Xin. In the Wang Yang battle, for example, Xin destroyed the 20.000 strong army of Xiang Wu; and the great battle at Jiu li Shan, a decider of the survivalibity of Han or Chu which led to terminating Xiang Wu’s brave life by the invincible hero of Hoai Ying at Ou Yang port for his guile.

Lord Master used this tale to imply that, when his time has not yet arrived, He must buy his time though He had to incur so many defilements and hardship. But one day, He will:

“I’ll take my stratagems to save the country”. (Using Rules and Non-Rules) Then:

“My good name will spread everywhere”. (Madman’s Ode, Vol. 2)

“Everyone will know who Madman is” (Oracle Vol. 1)

Back to the Top