HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

TÀ TÂY: Nịnh tà tây tặc, chỉ những người Việt Nam a dua làm việc theo Pháp trở lại hại dân hại nước. Bọn giặc Tây Âu đến xâm chiếm nước ta, gọi là Tây tặc.

“Bây giờ làm việc tà tây,

Ngày sau chịu khốn tội rày điêu ngoa”.

(Viếng làng Mỹ Hội Đông)

Đám người này chỉ giỏi ăn bám xã hội, không lo làm ăn chơn chất. Họ chỉ lo nịnh bợ những người có quyền, có tiền, để cho bản thân được sung sướng, chứ nào nghĩ đến non sông tổ quốc.

“Sớm lo lòn cúi, chiều ăn ngủ,

Nào biết tính toan gỡ nợ nần”.

(Rứt Cái Ngu Đần)

Skewed Agents: Tà  (adj.), wrong, heretic, immoral, unjust, deviant, is opposite of the right, orthodox, moral, just, conformist.  Tây (adj) means French or European.  Tà Tây are those who colluded with colonial government  to harm their own country. 

Lord Master said that these people would be severely punished by the National Court of Vietnam once the country is liberated.

They only know how to live on the back of others by flattering the influential official or rich people, while they forget their obligations toward their country. Those who came to occupy our country are called 'Tây Tặc" French robbers.