HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

ĐẠO CỜ TRẮNG: Chỉ cho giặc Pháp đến xâm lăng nước ta. Các nhà yêu nước thời Nguyễn (1862) gọi quân giặc Tây Âu là “Đàn Bạch Quỷ”(người da trắng) qua hai câu thơ:

“Ngày rằm năm Dậu tháng giêng,

Có Đàn Bạch Quỷ nó liền bủa giăng”.

Và trong 12 câu thơ ca ngợi tinh thần chống Pháp của Bình Tây Đại Nguyên Soái (Trương Công Định) cụ Đồ Chiểu có viết:

“Dấu đạn hỡi rêm tàu Bạch Quỷ,

Hươi gươm thêm rạng vẻ Huỳnh Môn”.

Bởi chúng vừa truyền Đạo (Gia Tô) vừa đánh cướp nước ta. Đạo ấy chủ trương không thờ Tổ tiên cha mẹ. Đây chỉ cho những người chạy theo Pháp vong ân bội nghĩa Tổ tiên nòi giống.

Giảng xưa thuộc tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương, từng kêu gọi vạn dân:

“Đạo nhà chẳng tưởng, tưởng Đạo xa,

Đạo gốc Nam bang, Đạo nước nhà,

Đạo của Phật Thầy truyền kim cổ,

Đạo Trung, Đạo Hiếu, Đạo nhơn hòa”.

 

Thượng Đỉnh

 

WHITE STREAMERS: Implies French invasion of the country of Vietnam.

Patriots under Nguyen dynasty (1862) called European aggressors "White Devils" via the two verses:

"The Fifteenth of the Lunar January of the Rooster Year,

There are hordes of white devils who ran rampage."

And in 12 verses acclaiming the anti-French spirit of West Pacification Generalissimo (Truong Cong Dinh), Old Scholar Chieu wrote:

"Let the bullets pierce the White Devils' ship,

Wield the sword to glorify the Huynh School".

It is because they tried to convert to Christianity while plundering our country. That religion maintains no worshipping of our ancestors and parents.  This refers to those pro-French Vietnamese Christians who betray their ancestors and betray their race.

The old oracles of the Jewel Mountain and Strange Perfume (Bữu Sơn Kỳ Hương) have ever called upon the mass people"

"Why not follow our homegrown religion instead of a distant one,

The religion that is deeply rooted in Viet Nam as our country.

It is the religion our Buddha Master bequeaths from old days,

The religion of loyalty, filiality and international Harmony."

 

 Back to the Top