HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

HẠNG VŨ: (Từ 232, Sở Quốc, Trung Hoa, đến 202 trước Công Nguyên, Tỉnh An Huy)

Hạng Vũ người Hạ Tượng, thuộc Cối kê (Trung Hoa) tên là Tịch, lớn lên có khả năng cử đỉnh đồng nặng đến ngàn cân, nhà chính trị và quân sự. Vào thời Mạt Tần, khi triều chính không còn kham nổi chuyện cả trong Triều Đình lẫn ngoài biên ải, thì thế lực của Sở quốc không ngừng gia tăng, đặc biệt nhờ sức mạnh quân sự của Hạng Vũ. Tuy nhiên, trong chiến dịch phạt Tần, vì tánh hiếu sát, nên Hạng Vũ dần dần mất sự ũng hộ của quần chúng, bởi thế, Hạng ỷ mạnh bỏ đi lời hứa với vua Sở, bởi thế quân Hạng vào Hàm Dương sau Lưu Bang.  Lưu Bang vào Hàm Dương trước nên đúng theo lời hứa của vua Sở là Lưu được phong Vương.  Ngược lại, mặc dù vào Hàm Dương sau Lưu Bang, Hang Vũ tự phong vương cho mình là Tây Sở Bá Vương và đẩy Lưu Bang vào vùng Ba Thụcm một vùng đất hiể̀m trở và ít có triển vọng phát triển. Sau này, nhờ tài mưu lược của Hàn Tín, Hạng Vũ bị đánh bại và phải đánh với Lưu Bang ròng rả sáu năm, trong thời gian này Hạng Vũ phải bị thất điên bát đảo khốn đốn vì Hàn Tín, người lúc xưa làm quân sĩ cho Hạng Vũ bị xem thường sau trở nên danh tướng của Lưu Bang.  Cuò́i cùng Hạng phải tự sát tại Ô Giang.

Tài Liệu Tham Khảo: Tiểu Sử Hạng Vũ Tây Sở Bá Vương

 

XIANG YU: (From 232, state of Chu, China to 202 BCE, Anhui province) Born to Hạ Tượng, of Cối kê (China) named Tịch, capable of lifting an one-thousand pound caudron. At the late Qin period where central government was no longer able to administer its domestic and foreign affairs, the Chu State has gone from strength to strength,  especially with Hang Wu as a generalissimo. However, in the Qin-destroying campaign, with his murderous impulse, Hạng Vũ (Xiang Yu) gradualy lost his popular support, therefore his Army entered Bá Trượng (Hàm Dương, Xian Yang) after Lưu Bang (Liu Bang).  Hạng thought he was too strong to keep the promise of Chu State's King, (who entered Hàm Dương first would be appointed as King by Chu's King), thus even though he came later than Lưu Bang, he declared himself West Chu's King, and pushed Lưu Bang into Ba Thục, an area deemed hard to travel and develop.  However, thanks to the knowledge of using this geographical conditions, Lưu Bang has converted it to a solid stronghold to regain his land from Hạng Yu who must fight with Lưu Bang-led Han Army for a protracted six years, during which he must several times be confounded by Hàn Tín (Han Xin) with stratagems and guilefulness, leading to his defeat and suicide at O Giang port.

 

Further reading: https://en.wikipedia.org/wiki/Xiang_Yu

https://www.britannica.com/biography/Xiang-Yu