HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

CỬU HUYỀN THẤT TỔ: Thành ngữ chỉ cho Ông Bà Cha Mẹ từ vô lượng kiếp đến giờ.

CỬU HUYỀN: Theo Nho giáo (Hán học) thì Cửu huyền là Cửu tộc, gồm có: Cao, Tằng, Tổ, Khảo, Kỷ, Tử, Tôn, Tằng, Huyền. Có nghĩa trên mình bốn bực là: ông Sơ. ông Cố, ông Nội, Cha, giữa là mình và dưới mình bốn bực là: Con, Cháu, cháu Chắt, cháu Chít. Xưa, đời Hạ Võ bên Tàu có đúc 9 cái đỉnh bằng đồng để thờ Tổ Tiên tộc họ.

Trào nhà Nguyễn Việt Nam ta cũng có tạo ra cửu đỉnh đặt tại nhà Thái Miếu, cũng ý để tưởng nhớ Tổ Tiên nòi giống. Song nên nhớ là thờ lạy bốn bực trên đã qua đời, còn sự cứu độ và liên đới trách nhiệm thì cả luôn bốn cấp dưới.

THẤT TỔ: Theo Phật giáo (Phật học) thì Thất Tổ là Tổ Tông bảy đời, do chữ “Thất Thế Phụ Mẫu”. Có nghĩa là mỗi lần sanh ra một xác thân đều có Tổ Tiên cha mẹ, mà bảy đời như vậy gọi là “Tổ Tông bảy đời”.

Theo phong tục ở Ấn Độ, con số 7 là con số tượng trưng cho số nhiều (Vô lượng). Bởi từ vô thỉ tới giờ con người chết đi rồi sanh lại không biết bao nhiêu lần, cho nên Thất Tổ là chỉ cho ông bà cha mẹ từ vô lượng kiếp.

Đức Thầy đã bảo:

“Chừng nào đắc được lục thông,

Vớt hồn cha mẹ Tổ Tông bảy đời”

(Cho ông Cò tàu Hảo)

Căn cứ theo hai lý giải trên, tựu trung”Cửu huyền Thất tổ” là một thành ngữ ghép cả hai từ ngữ Cửu Huyền (Hán học) và Thất Tổ (Phật học). Ban sơ là tiếng cầu chúc lẫn nhau (chúc cho Cửu Huyền Thất Tổ Nội Ngoại), sau thành thói quen, nên dùng làm thành ngữ chỉ chung cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp.

ANCESTORS, a proverbial phrase, Seven Quan and Seven Zhu, indicate Our Uncountablee Ancestors from time immemorial. Cao, Tang To, Khao

CUU HUYEN: In a Han sense, Cuu Huyen means Nine Generations, consisting of:  Cao, Tang, To, Khao, Ky, Tu, Ton, Tang and Huyen. That is, above us there are four levels, So (Great Great Grand Father), Co (Great Grand Father), Noi (Grand Father) and Cha  (Father). Below are the four levels: Child, Grand Child, Great Grand Child, Great Great Grand Child.  Formerly, The Ha Vo dynasty in China cast nine bronze caudrons to worship the ancestors of their clan.  The Nguyen dynasty in Vietnam also created nine caudrons which were installed at the Royal Temple (Thai Mieu) for the same purpose.  It is noteworthy that worshipping is aimed at the senior four levels, which have passed and salvage and common responsibility apply to the junior four levels.

SEVEN TO: In Buddhism, Seven To mean Ancestors of Seven Generations, originating from the phrase "Thất Thế Phụ Mẫh", Seven Generation Parents. That is, each time a body is born, it always has its ancestors and seven such generations are called "Ancestors of Seven Generations".  According to Indian customs, number 7 is symbolic of 'Plural one' (Uncountable).  It is because, from time immemorial, a human has passed and is reborn for an innumerable times, therefore Seven To mean the parents and grand parents from so many lifes. Lord Master said: "

"The day you acquire six supernatural powers,

You may salvage the parents and seven generation ancestors."

(Poem to Ô. Cò Tàu Hảo)

In light of the two above analyses, "Cuu Huyen That To" is a proverbial phrase which combine two words Cuu Huyen (Ruism) and That To (Buddhism).  Initially they were used to wish each other (Wish for Cuu Huyen, That To, maternal and paternal sides respectively), subsequently it became a habit and served as a saying common to the grand parents and parents from myriad lives.