HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

CANH KHUYA: Một đêm có năm canh, mà canh khuya chỉ cho hai phần đêm, tức là khoảng canh tư. Câu “Canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng” là chỉ khoảng tháng Tám năm Ất Dậu (1945) chấm dứt Đệ nhị Thế chiến, thế giới tạm được thái bình, ngưng cuộc đổ máu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng: (更)Thay đổi — Thay thế — Khoảng thời gian một phần năm của đêm — Trải qua — Một âm là Cánh

LATE CANH:  A night has five 'canh' (geng). Late night canh means the fourth canh.  "At the late night canh, when Rooster calls, does the bloodshed stop."  This refers to the approximate August of Wood Rooster (945), when the Second World War ended and the World was in provisory peace.