HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Sấm Ngôn (tiếng La-tin từ chữ orare, "cầu nguyện", hay "thuyết giảng"), truyền thông thiêng liêng phát ra để đáp ứng thỉnh cầu của người thỉnh giảng; cũng nói về nguồn của dự ngôn đó.  Sấm ngôn là một nhánh của lời tiên tri nhưng khác với ngôn từ về tương lai liên hệ tới một người nhất định hay nơi chốn xác định nào đó.  Chẳng hạn, sấm ngôn của Zeuys phát nguồn từ Dodona, Olympia, hay Siwa; những sấm ngôn của Sibyl được lưu hành rộng rải, nhưng nguồn gốc thì không ai biết.

Tự Điển Britanica: Oracles

Sấm Ngôn là nhận xét có tính tiên tri vô tình nói ra sau đó thành sự thật; dự ngôn.

Tự Điển: zdic.net/hant/讖語

SẤM: Là những lời tiên tri (cho biết trước) về thế cuộc sắp xảy ra, được ghi bằng các câu văn vần, với ý nghĩa khó hiểu hơn lời thơ thường, như lời Sấm Ký của Thiền sư Vạn Hạnh đời tiền Lê, lời Sấm của cụ Trạng Trình thời Lê Mạt, hoặc Sấm truyền của Đức Phật Thầy Tây An thời Nguyễn.

“Những sấm truyền xưa của Phật Thầy,

Dân rán kiếm mà truy thì biết”.

(Giác Mê Tâm Kệ)

GIẢNG: là giải thích, là giải bày giáo lý cao sâu của Đạo Phật cho người hiểu rõ phương thức tu hành. Sấm Giảng là quyển giảng, trong đó vừa tiên tri thời cơ, vừa giải bày đạo lý để khuyến hóa nhân sanh, sớm thức tỉnh trau thân hành Đạo. Do đó quyển giảng nầy được mang tiêu đề là Sấm Giảng.

Soạn gỉa: Thiện Tâm

Oracle, (Latin oraculum from orare, “to pray,” or “to speak”), divine communication delivered in response to a petitioner’s request; also, the seat of prophecy itself. Oracles were a branch of divination but differed from the casual pronouncements of augurs by being associated with a definite person or place. For example, the oracles of Zeus originated at Dodona, Olympia, or Siwa; those of the Sibyl were in general circulation, but their provenance was unknown

https://www.britannica.com/topic/oracle-religion

Oracle (讖語) is a casual prophetic pronouncement which later may come true; a prophecy.

Dictionary: zdic.net/hant/讖語

SẤM: is the pronouncement of augurs or prophecy (forewarning) about what is happening in the world, recorded in verses, whose contents tend to be more difficult to understand than the common language, such as the Oracles by the Zen Master Van Hanh, of the Pre-Le Dynasty, the Trang Trinh (State Advisor of Late Le Dynasty), or the Master Buddha of the Western Peace) of the Nguyen Dynasty. 

For the Master Buddha ’s oracular legacy,

Study it hard and you will know its standards

(AWAKENING p621)

GIẢNG is explain, expound the esoteric Buddhist philosophy and relevant practicing methods. Oracles are a collection of writings which both forewarn the worldlings of upcoming consequential events and teach them how to deal with these in an effective manner, in which self-cultivation should be given due consideration.  Therefore, these volumes are titled 'Sấm Giảng' (Oracles).

Preparer: Thien Tam