HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Hát Kình

Đua nhau mà hát. Một chợ có nhiều đám hát thuật, quảng cáo bán thuốc, họ đua với nhau mà hát để giành khán giả đông về mình. Ở đây Đức Thầy cũng giả hát đua với họ, nhưng người ta mua thuốc hay không chẳng cần thiết, chỉ cần thức tỉnh người đời mà thôi.

Song contest

Song contest is a competition for who is the best singer.  This happened in the Vietnamese society of the previous centuries where a marketplace had a lot of sellers each of whom tried to use their performance to win the propective customers for their respective products, namely drugs.   Lord Master and His disciples do not care to sell drugs to them, but to awaken the masses.