HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Chủ Phối

CHỦ PHỐI: Là ông Lê Văn Phối, ở ấp Long Quới II, xã Long Điền, quận Chợ Mới (An Giang), ở phía trên rạch Xẻo Môn khoảng 1 cây số, ông làm Hương chủ trong Ban Hội Tề làng, dưới thời Pháp thuộc, nên gọi tắt là Chủ Phối ( Ông nầy có bà con với Đức Bà, thân mẫu Đức Thầy).

Village Head

Chủ Phối means Lê Văn Phối, of Long Quoi II Hamlet, Long Dien Village, Cho Moi District (An Giang), upstream the Xeo Mon rivulet about 1 km.  He served as a Village Head at the Village Committee, under French dominance, thus called Chu Phoi for short.  (He is a relative of Her Eminence mother of Lord Master.)