HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

NGŨ VIÊN KỲ

Sách “Nội Kinh Huỳnh Đế” có chép: Vào thời Ngũ Đế có ba ông: Ngũ Tử, Hiên Viên và Kỳ Bá đem hết trí năng nghiên cứu các thứ bịnh và thí nghiệm những loại thảo mộc, để tìm ra dược phẩm trị bịnh cứu dân, lòng các Ngài chẳng hề mong cầu lợi lạc. Đức Thầy nhắc chuyện nầy để chỉ cho sự giúp đời bất vụ lợi, của những bực đầy lòng vị tha bác ái và cũng khuyên mọi người noi gương từ thiện nói trên.

Ngu Vien Ky:

“The Huynh De sutra” records that at the era of Five Emperors, there were three personages: Ngu Tu, Hien Vien and Ky Ba, exerted all their capacities to study all kinds of disease and experimented them on a wide range of plants, in order to discover medical drugs to treat the ailing people, disinterestedly. Lord Master recalled this story to designate the disinterested social support of altruistic characters while urging everyone to adopt this role model.

Ngu Vien Ky