HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

MỤC LIÊN CỨU MẸ:

 Mục-kiền-liên (tiếng Pali: Moggallāna; Tạng ngữ: མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་, chữ Hán: 目犍連; tên Latinh hóa: Maudgalyayana, Mahamaudgalyayana hay Mahāmoggallāna) hay gọi tắt là Mục-liên (目連) (568—484 TCN) là một vị Tỳ-kheo của Phật giáo trong thời kỳ Phật Thích-ca Mâu-ni tại thế. Cùng với tôn giả Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên là một trong 2 đệ tử hàng đầu của Phật Thích-ca và được Đức Phật giao trọng trách Thống Lĩnh Tăng Đoàn sau khi Ngài chứng A La Hán, quả vị cuối cùng trong Tứ Thánh Quả.

Ông đã đắc quả A-la-hán và trở nên nổi tiếng là bậc "Thần thông đệ nhất" (Manda Galỳayana) trong hàng Thanh văn đệ tử của Đức Phật.

Mục Kiền Liên, vốn là một trong “Thập Đại Đệ Tử” của Đức Phật Thích Ca. Khi chứng quả A La Hán, Ngài dùng thiên nhãn nhìn thấy mẹ là bà Thanh Đề đang bị đọa tại ngục a-tỳ, chịu sự hình phạt đói khổ thảm thiết. Ngài dùng thần thông đem bát cơm đến dâng cho mẹ dùng. Nhưng khi vừa bưng lên, bỗng bát cơm hóa ra lửa bốc cháy, bà ăn không được nên bà rất hối hận tội lỗi của mình. Mục Kiền Liên trở về cầu Phật giúp cho phương cách cứu mẹ.

Thấy lòng hiếu thảo của Mục Liên, Phật động từ tâm, dạy ông thiết lễ Vu Lan Bồn, để nhờ sự hồi hướng công đức của các Thánh Tăng cộng với sự hối hận của bà và oai lực của Đức Phật gia hộ, nên Ngài Mục Liên cứu mẹ ra khỏi ngục A Tỳ.

MUC LIEN RESCUED HIS MOTHER

Mục Kiền Liên (Pali: Moggallaãna; Tibetan: མོའུ་འགལ་གྱི་བུ, Chinese: 目犍连, Latinised: Maudgalyayana, Mahamaudgayayana or Mahamoggallana) or Muc-Lien for short (568 - 484 BC) is a Bikkhu and Reverend Xa Loi Phat, the two are the top among the Grand Disciples of Lord Sakyamuno and were assigned the leaders of the Sangha after He attained Arhat, the last of the four sacred achievements. Once He obtained Araht, He became famous for “the top supernatural power owner (Manda Galyayana) among the Buddha’s Sotāpatti Disciples. Muc Kien Lien was one of the Ten Grand Disciples of Lord Sakyamuni Buddha, among whom he ranked the best possessed of supernatural powers.

When He had attained Arhat, He used His supernatural eye and saw His mother, Thanh De, being tortured at the Hell of A Ty. Then He used his supernatural power to offer her a bowl of rice which, however, turned into a flame and was rendered inedible to her. Thus she was very remorseful for all sins which she had committed. Muc Kien Lien returned and asked Buddha for help and, as a result, He was instructed how to rescue His mother with the Vu Lan Bồn ceremony, in which He must mobilize the Sangha’s support to pray for her.

Also, thanks to combined her repentance and Buddha’s blessing, Muc Kien Lien eventually brought her out of the Hell.