HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Dữu Lý

Ngục Dũ lý: Thực hiện chính sách mở mang của Cơ Xương, nước Chu trở thành một nước lớn mạnh ở phía tây, khiến Trụ Vương lo ngại. Trụ vương ngoài mặt phong Cơ Xương làm Tây Bá (西伯), nên còn gọi là Bá Xương (伯昌). Tuy trao tước vị thống soái một phương, nhưng Trụ Vương lại tìm cách vờ mời Cơ Xương đến kinh đô Triều Ca, rồi bịa đặt ra tội danh để bắt giam Cơ Xương ở ngục Dữu Lý. Sau nhờ bầy tôi của Tây Bá dâng mỹ nữ, vật lạ cho Trụ Vương, Trụ Vương mới tha cho Cơ Xương. 

Cơ Xương là tên thật của Vua Văn Vương sau khi ông mất. Ông là vua của nước Chu, một trong các nước chư hầu của nhà Thương.  Trụ Vương cho ông tước Tây Bá Hầu, là một trong các hầu tước thời đó, như Đông Bá Hầu, Nam Bá Hầu, Bắc Bá Hầu.

You Li

At one point, King Zhou of Shang, fearing Wen's growing power, imprisoned him in Youli (present-day Tangyin in Henan) after he was slandered by the Marquis of Chong. His eldest son, Bo Yikao, went to King Zhou to plead for his freedom, but was executed in a rage by slow slicing and made into meat cakes which were fed to his father in Youli prison. However, in order to save him, many officials (in particular San Yisheng and Hong Yao) who respected Wen for his honorable governance, brided King Zhou with so many gifts – including gold, horses, and women – that the latter released Wen, and also bestowed upon him his personal weapons and invested him with the special rank of Count of the West. Wen offered a piece of his land in Western Luo to King Zhou, who in turn allowed Wen to make one last request. He requested that the Burning Pillar punishment be abolished, and so it was.