HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Huế Năng 慧能

Đại sư Huệ Năng (Năng, zh. huìnéng/ hui-neng 慧能, ja. enō), 638-713, là một vị Thiền sư vĩ đại trong lịch sử Thiền Tông Trung Hoa. Sư kế tiếp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, trở thành vị Tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc.

Trước Huệ Năng, Thiền còn mang nặng ảnh hưởng Ấn Độ nhưng đến đời Sư, Thiền bắt đầu có những đặc điểm riêng của Trung Quốc. Vì vậy mà có người cho rằng sư mới thật sự là người Tổ khai sáng dòng Thiền tại đây. Huệ Năng không chính thức truyền y bát cho ai, nên sau đó không còn ai chính thức là truyền nhân. Tuy nhiên sư có nhiều học trò xuất sắc. Môn đệ chính là Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoài Nhượng là hai vị Thiền sư dẫn đầu hầu như toàn bộ các dòng Thiền về sau.

Sư được coi là người sáng lập Thiền Đốn Ngộ (Thiền Nam Tông)- với chủ trương đạt giác ngộ trực tiếp, nhanh chóng. Sư tác giả của tác phẩm chữ Hán duy nhất được gọi là "Kinh", một danh từ thường chỉ được dùng chỉ những lời nói, bài dạy của chính Phật Thích-ca, đó là Lục tổ đại sư pháp bảo đàn kinh, một tác phẩm với ý nghĩa rất sâu xa về thiền. Cũng nhờ Pháp bảo đàn kinh mà người ta biết được ít nhiều về Huệ Năng.

Open Wikipedia 

Dajian Huineng

Dajian Huineng (traditional Chinese: 大鑒惠能; pinyin: Dàjiàn Huìnéng; Wade–Giles: Ta4-chien4; Japanese: Daikan Enō; Korean: Hyeneung); (February 27, 638 – August 28, 713), also commonly known as the Sixth Patriarch or Sixth Ancestor of Chan (traditional Chinese: 禪宗六祖), is a semi-legendary but central figure in the early history of Chinese Chan Buddhism. According to tradition he was an uneducated layman who suddenly attained awakening upon hearing the Diamond Sutra. Despite his lack of formal training, he demonstrated his understanding to the fifth patriarch, Daman Hongren, who then supposedly chose Huineng as his true successor instead of his publicly known selection of Yuquan Shenxiu.

Twentieth century scholarship revealed that the story of Huineng's Buddhist career was likely invented by the monk Heze Shenhui, who claimed to be one of Huineng's disciples and was highly critical of Shenxiu's teaching.

Huineng is regarded as the founder of the "Sudden Enlightenment" Southern Chan school of Buddhism, which focuses on an immediate and direct attainment of Buddhist enlightenment. The Platform Sutra of the Sixth Patriarch (六祖壇經), which is said to be a record of his teachings, is a highly influential text in the East Asian Buddhist tradition.

Open Wikipedia