HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

Vô-Vi 无为

Vô Vi: Phạn ngữ Asamskrta. Dịch là Vô vi, có nghĩa: không có nhân duyên tác động, không có hình tướng màu sắc, không có bốn tướng sanh, trụ, dị, diệt. Vô vi tức là chơn lý tuyệt đối, là Niết bàn, là Đạo, là Vô tướng và Thật tướng.

Vậy làm vô vi là làm không có hình tướng về sắc mà cũng không có hình tướng về tâm. Tuy tri hành tất cả việc Đạo pháp, nhưng tâm không còn phân biệt ngã chấp, không có tướng người, tướng ta, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tất đạt đến thật tướng Niết bàn, chơn không diệu hữu.

Đức Thầy dạy “làm vô vi” mới là Chánh Đạo, và mới đúng chân truyền của Đức Thích Ca, bởi tâm ấn của Ngài là:“Chánh pháp nhãn tàng, Niết Bàn diệu tâm”, lìa cả hình tướng văn từ, ngôn ngữ, chỉ dùng tâm mà trì hành chứng đắc và dùng tâm truyền qua 33 vị tổ.

Tới Đức Lục Tổ Huệ Năng cũng chỉ có một tâm ấn. Đức Thầy hiện nay cũng bảo:“Đạo vô vi của Phật ân cần, Noi theo chí Thích Ca ngày trước”.(Giác Mê Tâm Kệ Q.4).

 

Non-Action

Non-Action Tao: Pali Asamskrta, transliterated Non-Action (Vô-Vi:无为), that is, there is no action on it nor form nor color, nor phenomena, nor cycle of birth, growth, change, demise. Non-Action is an absolute truth, Nirvana, Tao, a Non-Being and True Being.

Thus, a Non-Action performer does not dwell on physical appearance as well as in mind. Though the practicer does and thinks in all Dharma practice, their mind does not cling to themselves, nor deliberate differentiation between self and others, in form of sentient beings, that is they attain the true form of Nirvana, and true emptiness and mystical existence.

Lord Master taught the ‘Non-Action’ approach was only the Right Way, and it reflects the true tradition of Lord Buddha Sakyamuni, because his seal of mental communication is “the Right Dharma is intangible, and Nirvana is beyond thinking”, separate from its appearance, language, but existent in the mind to mind transference and attainment, which have been through 33 patriarches.

Patriarch Hui Neng only used a mind to mind communication. Lord Master has said: “The Non-Action is the core of Buddhism, it is based on the tradition of Buddha Sakyamuni.”(Awakening Stanza)