HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

THỨC TỈNH MỘT NỮ TÍN-ĐỒ Ở BẠC-LIÊU

THỨC TỈNH MỘT NỮ TÍN-ĐỒ Ở BẠC-LIÊU

Trót đã qui-y giữa Phật-đài,

Nguyện rằng đệ-tử dứt trần ai.

Mong nhờ đuốc huệ soi đường tối,

Chớ nhiễm nghiệp phiền chớ đắm say.

Đắm say một phút cội lành xa,

Sớm tỉnh trì tâm chống quỉ tà.

Dõi gót theo Thầy nương Phật cảnh,

Vui vầy xem hội, hội Long-Hoa.

Long-Hoa Tiên-Phật đáo ta-bà,

Lừa lọc con lành diệt quỉ ma.

Nếu mãi mê-man mùi tục lụy,

Linh hồn chìm đắm chốn nê-hà.

Lòng Thầy chua xót ruột Thầy đau,

Nghe được lời khuyên tỉnh với nào!

Kiếm huệ dứt xong rồi quả báo,

Lo gì cửa Phật chẳng chen vào.

Cuộc trần, ôi quá khổ !

Trường đỏ đen là chỗ nhuốc-nhơ.

Biết bao người vì nó phải bơ-vơ,

Sự nghiệp hết gia-đình tan nát.

Sớm tỉnh ngộ lên đường giải-thoát,

Lánh xa trường đổ bác chớ chen chân.

Nếu lỡ cơ mua tảo bán tần,

Thân-trí cực, nợ lần-khân chẳng dứt.

Chi cho bằng: Qui y thì khá làm y,

Giữ lòng thanh-tịnh từ-bi giúp đời.

 

* Bạc-liêu, 6-3 Nhâm-Ngũ (20-4-42)

(Do Đức-Thầy trứ tác)

Thượng đỉnh

Waking up a Female Adherent in Bac Lieu

Waking up a Female Adherent

Having taken refuge in Buddha,

You vowed to quit the dusty world.

May your insight split the smog,

Don’t let yourself be a drunkard.

A minute drunk, your goodness is far.

To fight evil spirits, early recite Amida.

In Master’s footsteps, go to Buddhaland,

The Long-Hoa Investiture, jolly attend.

The Holy Spirits on the Sa-Ba descend,

To screen for the good against the baddy.

If you keep being worldly,

Your soul will be bogged down muddy.

Your Master feels very distressful,

Listen up to the advice and be wakeful!

Shrewdly get rid of all your nemeses,

And you shall enter Heaven for sure.

Alas! The world is too miserable!

The gambling arena is deplorable.

Thus, too many become homeless,

Families and businesses crumble.

Wake up early and seek deliverance,

Never go to the gambling entrance.

If you lose, you will bear drudgery,

Debt-ridden and no way for clearance.

You’d rather:

Refuge taken, be a precept abider,

Keep calm and kindly help others.

Bac-Lieu, 6 March 1942 (Lunar)

20 April 1942 (Solar)

(composed by Lord Master Huynh)

Back to the Top