HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

HARMONY BUDDHISM

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

FAQ

MẶC TÌNH AI

(Nhơn việc người ngoại Đạo chỉ-trích Đức Thầy)

 

Bá-gia mặn lạt mặc tình ai,

Đạo-lý (1) tầm đâu chẳng thấy rày.

Chỉ thấy hình trơ thân xác trọi,

Ai người tâm đạo nghĩ càng hay.

Ai người thích đạo thấy chàng ray,

Thầm-thầm tối-tối gẫm ai hay.

Mặc sức dương-trần chữ đắng cay,

Có báu thì ta dành của báu.

Ai tầm cho giỏi mới được hay,

Lo-lo liệu-liệu chịu tiếng trần,

Có một hội nầy rán lập thân.

Chớ để trễ-chầy rèn chẳng kịp,

Khuyên ai khuya sớm rán chuyên-cần.

 

Hòa-Hảo (1), tháng 5 năm Kỷ-Mão.

Lời Bình:

(1) Chữ Đạo có nguồn gối căn ngữ trong Đạo Lão, do nhà hiền triết Lão Tử thành lập, vào thế kỷ thứ sáu trước Công Nguyên, cùng thời với Khổng Tử , cũng là nhà hiền triết. Người theo Đạo gọi là Đạo Sĩ. Tiếng Hoa gọi là道, cũng phổ biến trong tiếng Việt và nền văn hoá Đông Phương nói chung. Đạo có nghĩa là Con Đường, Chân Lý Tuyệt Đối, Nguyên tắc phổ biến chi phối mọi vật, sinh vật hay vật chất, muốn biết thêm thông tin, xin xem link: https://www.britannica.com/topic/Daoism

̣(2) Sau ngày 30/4/1975, xã Hòa-Hảo, quận Tân-Châu, tỉnh Châu-Đốc bị chia cắt thành ba: Thị-trấn Phú-Mỹ, xã Tân- Hòa và xã Tân-Trung; cả ba thuộc huyện Phú-Tân, tỉnh An-Giang. Lãnh thổ tỉnh An-Giang bao gồm cả tỉnh Châu-Đốc ngày trước, An-Hòa Tự và Tổ Đình P.G.H.H. nằm trong thị-trấn Phú-Mỹ. Thánh-địa Hòa-Hảo, nơi Đức Thầy khai-sáng Đạo P.G.H.H., đã bị xóa tên trên bản đồ Việt-Nam kể từ đó.  

WHATEVER THEY SAY

(In reply to a disparaging criticism by a non-fellow adherent against Lord Master)

Talk Me up or talk Me down,

No one knows where is the Tao(1).

They only see Me as a bare body,

Those devoted to Me find a reward,

Those averse feel discomfort.

I'm quiet, and hidden in shadow,

Despite what mud they throw.

I collect and stash the precious,

Those who find It get meritorious.

I prepare for all despite their slur,

Take this chance for investiture.

Don’t delay lest you should be late.

Day or night, diligently self-cultivate.

 

Hoa Hao (2), May 1939

Comments:

(1) Tao, etymologically, is the concept of Taoism, founded by a philosopher named Lao Zi, in the 6th century BC, contemporary of younger Confucius, a philosopher.   Taoist is the worshiper of Tao, or Tao adherent.  In Chinese, it was written as 道,meaning the Way, Path, Ultimate Truth, Universal Principle which permeates all things, animate or inanimate.  For further info, see https://www.britannica.com/topic/Daoism

(2) After 30 April 1975, Hoa Hao Village, Tan Chau District, Chau Doc Province, was divided into three areas, Phu My Town Centre, Tan Hoa and Tan Trung Villages, which all belong to Phu Tan Township, An Giang Province. The latter consists of the former Chau Doc Province, An Hoa Temple, and Cultural Centre of Hoa Hao Buddhism, located within Phu My Town Centre. The Hoa Hao Sacred Site, where Phat Giao Hoa Hao was founded by Lord Master, no longer exists by its name on the map of Vietnam ever since.