Bài Sứ Mạng

Do chinh tay Ngài Viết

Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ-Mão, vì thời-cơ đã đến, lý Thiên-Đình hoạch-định, cuộc nguy-cơ thảm-họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ-linh mà cứu an tai-họa chiến-tranh tàn khốc do loài người tàn-bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ: Sinh trong vòng đất Việt-Nam nầy, trải qua bao kiếp trong địa-cầu lăn-lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân-hồi ở nơi hải-ngoại để thu-thập những điều đạo-học kinh-nghiệm huyền-thâm, lòng mê-si đã diệt, sự vị-kỷ đã tan mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trãi bao đời giúp nước vùa dân cũng đều mãi sinh-cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác, cũng quỉ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây, may-mắn gặp minh-sư cơ truyền Phật-Pháp, gội nhuần ân-đức Phật, lòng đà quảng-đại từ-bi, hềm vì nỗi cảnh quốc phá, gia vong, máy huyền-cơ đã định, lòng thương trăm họ vướng cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ.


Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn-lộn chốn mê đồ, mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, vong thân vị quốc, huống chi nay cơ mầu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chơn Phật nghe kinh, ngao du tứ-hải, dạo khắp Tiên-bang, cảnh an-nhàn của người liễu-đạo, muôn ngày vô sự, lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ-đề trường thọ mà còn len-lỏi xuống chốn hồng-trần, đặng chịu cảnh chê khen? Vì lòng từ-ái chứa-chan, thương bách-tính tới hồi tai-họa. Phật-Vương đà chỉ rõ máy diệu huyền chuyển lập hội Long-Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện-căn để giáo truyền Đại-Đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc Hòa-Bình cho vạn quốc chư bang.


Thiên-Tào đà xét định, khắp chúng sanh trong thế-giới trong cái buổi Hạ-Nguơn nầy, say mê vật-dục, chìm đắm trong biển lợi-danh, gây nên nghiệp-quả, luật trời đà trị tội xét kẻ thiện-căn thì ít, người tội-ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ-bi cùng các vị chơn Tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ-huyền, khuyên kẻ thế hướng thiện quày đầu, cải tà qui chánh thì mới mong Thiên Đình ân xá bớt tội căn để kíp đến Long-Hoa chầu Phật, trước biết rõ luật Trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm mầu, kiến diện bậc Chơn-Sư, tu hành mau đắc quả, sau làm dân Phật quốc hưởng sự thái-bình, bởi đời nầy pháp-môn bế mạc, Thánh đạo trăn vu, người tâm trí tối đen, đời lắm Ma-Vương khuấy rối.


Ta là một trong các vị cứu đời ấy. Ai liễu Đạo nơi quốc-độ nào thì cũng phải trở về quốc-độ ấy mà trợ tế nhân dân; vì thế lòng từ-bi bác-ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp Ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ-Mão, Ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhơn-dân mới rõ pháp mà tưởng rằng Ta thượng xác cỡi đồng chớ có dè đâu chuyển kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trợ thế.


Nên phương pháp của Ta tùy trình-độ cơ cảm của Tín-nữ Thiện-nam, trên thì nói Phật-pháp cho kẻ có lòng mộ Đạo qui căn, gây gốc thiện-duyên cùng Thầy Tổ, dưới dùng huyền-diệu của Tiên-gia độ bịnh để cho ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ-bi của Chư Vị với Trăm Quan. Thảm-thiết lê dân lầm than thống-thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên, nên kẻ xa xuôi từ-văn chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàm tai.


Đến trung tuần tháng tám, Ta cùng Đức-Thầy mới tá hiệu Khùng Điên, mượn bút mực tiết lộ lấy Thiên-cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết hầu ăn-năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tỉnh tâm sau đền tội cũng chẳng trách Phật Tiên không chỉ bảo.


Vẫn biết đời Lang-sa thống trị, phép nước nghiêm-hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích : Nhưng mà Ta nghĩ nhiều tiền kiếp Ta cũng hy-sinh vì Đạo, nào quản xác thân.  kiếp chót nầy đây há lại tiếc chi thân phàm tục, song vì tình cốt-nhục tương thân, cũng ủng-hộ, chở che cho xác phàm bớt nỗi cực hình.

Bạc-Liêu, ngày 18-5 Nhâm-Ngũ (1942).

Mission Statement 

Written by Lord Master

On May 18, Earth Cat (1939), as predestined, a sweeping catastrophe was impending. Despite my will, though I cannot perform divine miracles to halt the rampage of terrible hostilities triggered by human cruelty, I think that, born within this land of Vietnam, through so many earthly lives of repeated predicament, where possible, I transmigrated overseas, to acquire mystical Tao knowledge and experience.  Once my delusion and selfishness have been eradicated, I narrate my origin: during my innumerous lives in the service of my country and people, I had consistenly been born and grew up in Vietnam. In my previous lives, alive, I remained a commoner or mandarin of Vietnam, and, dead, I always was a fidel ghost or spirit in Vietnam. Fortunately in my recent lives, I met an enlightened master, who coached me about Buddha Dharma.  Filled with Buddha’s grace, I accomplished tremendous kindness.  Frustrated with the loss of national sovereignty as predestined, I have extreme pity for the broad masses in countless ordeals.


Thinking back on the time I passed struggling in delusional places, I defied hardship and death to save the world, my people and country, let alone now being fully enlightened, dawn and dusk all listening to Buddha’s preachings, traveling all over the world and fairylands.  I forever enjoy the serene life of an accomplished pure-minded practitioner.  Why haven’t I enjoyed my status and fruit of Bodhi immortality but sneaked back into the earthly world to suffer derisions?  Deeply moved by the broad masses facing imminent calamities, King Buddha has revealed mystic to establish the Long Hoa Gathering where the distinguished practitioners will be accordingly exalted, the good-rooted be coached in Great Tao, allocated to create a lasting peace the world over.


In the Heavenly Court’s review, the whole world of this materialistic Lower Age, carried away with fame and profit, commits bad karma, prompting Heaven to punish them. Considering that good people are very few, but the bad so many, the compassionate Buddhas and Saints descend to bless the world, first to save them, second, to point out predestiny, urging them to repent and do good, so they may receive Heavenly Court's amnesty, to catch up with the Long Hoa Gathering for audience with Buddhas. First, they better know divine penal code, listen to Dharma, initiate to the Rightful  Masters, and fast-track their enlightenment. Second, they  become Buddhaland's subjects, enjoy peace because, in this age of closing Dharma methods and obfuscated Sanctity, humans are shallow-brained and the Devil wreaks havoc.


I am one of these messiahs. We return to our respective countries where we have been enlightened, to support their peoples. On May 18, Earth Cat year (1939), by compassion and to return favours to those supporters of my cultivation in my previous lives, I descended to save the living.  People who just knew my Dharma assumed that I used a medium, but they did not expect that I had long since transmigrated, only to wait for the day to launch my world-saving mission.


My method varies by the receptiveness of male and female adherents. For the advanced level, I teach Dharma to those interested in Tao and connecting their roots of goodness with the Patriarch and Master. For the lower level, I use my traditional marvels to cure those who have less roots of

goodness so that, once recovered, they may acknowledge Holy Spirits’compassion. What a misery for folks! Yet, they half remember, half forget my good message.  Those living far away make apology. Those nearby find my stanzas so trite.


In mid-August, Master and I took stylenames Mad and Crazy. We write Oracles for people far and wide to know, repent, renounce bad, and do good. And those who did not wake up and repent, will repay for their sin without blaming the Holy Spirits for not having given a warning.


I am still aware that, in a harsh French law and order, if the masses love one another, they’ll incur a lot of troubles. But looking back upon my previous lives which I sacrificed for the Tao, regardless of my body, how come, in this last life, I regret this earthly one. After all, with my kinfolks’ support and protection should I be able to lessen my torture!

 

Bac Lieu, 18 May 1942 (Lunar)


Chú Giải

(1) Thiên Tào:  Thiên Đình, nơi các vị thần trên thượng giới đến chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế để thảo luận về việc nước.

(2) Lang-sa: Việt hóa âm Français, chỉ người Pháp 

unsplash